Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ ba, 14/01/2014, 07:42:00
Print + | - Font Size: A

(Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10-1-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Ngày 3 tháng 1 năm 2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TƯ về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Để việc triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và thống nhất; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TƯ của Ban Bí thư, Nghị quyết số 64/2013/QH13  của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp được ban hành kèm theo  Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và các văn bản khác của Trung ương có liên quan. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, tổ chức mình, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể và các điều kiện bảo đảm cho việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực thi Hiến pháp.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng cơ sở và từng đảng viên nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thi hành Hiến pháp, đồng thời gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên cơ sở phù hợp với Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực tiễn của tỉnh; trong đó, xác định rõ nội dung công việc, lộ trình và thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, bố trí kinh phí cho việc triển khai thi hành Hiến pháp,...; chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát việc triển khai thi hành Hiến pháp trên cơ sở nội dung của Chỉ thị này và Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo cho việc triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã đề ra.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp; chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu với cấp uỷ xử lý những vấn đề phát sinh, biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp.

5. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

6. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, ý nghĩa chính trị, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp.

7. Các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc; các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của sở, ban, ngành, địa phương mình tổ chức tốt việc thi hành Hiến pháp. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành Hiến pháp.

Định kỳ sáu tháng, một năm, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện Chỉ thị.
Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ đảng.

      
                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                   Bí thư
                                                    HOÀNG DÂN MẠC

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang