Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 * 15-10-2017)

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Thứ sáu, 13/10/2017, 07:19:36
Print + | - Font Size: A
Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

A Font Size: - | +

PTĐT- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo, dân tộc, tích cực hướng mạnh về cơ sở”.
 

adsad-1507854026

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Lập triển khai công tác dân vận giúp dân làm đường tại xã Mỹ Lung. Ảnh: Công HuyCụ thể hóa các nội dung nghị quyết, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận như: Kế hoạch 10-KH/TU ngày 14/3/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/7/2016 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 4/11/2016 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020 và các chỉ thị, thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với đại hội của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bám sát định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác vận động nhân dân được đổi mới, đã tham mưu cho các cấp ủy đổi mới về phương thức lãnh đạo, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc đổi mới công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp.

Vì vậy, trong thời gian qua nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về công tác dân vận có bước chuyển biến quan trọng, biết vận dụng phương pháp dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác cụ thể, góp phần xây dựng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan điểm về “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt” từng bước được hiện thực hóa ở mỗi địa phương, đơn vị.

Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thực hiện từ năm 2014 đã đi vào nền nếp, thực sự tạo được đột phá mới trong hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 950 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 771 mô hình tập thể và 179 mô hình cá nhân. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.   

Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được coi trọng, tập trung vào cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính có nhiều cải thiện, loại bỏ những thủ tục hành chính gây cản trở, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Chất lượng đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao từng bước được nâng lên, đổi mới phong cách phục vụ nhân dân theo tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Công tác dân tộc, tôn giáo và các chính sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, đối thoại, tư vấn pháp luật và giải quyết công việc với tổ chức và công dân có chuyển biến. Việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích thiết thân của nhân dân, đã phát huy mọi nguồn lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra, trong thời gian tới, công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn tỉnh cần tăng cường và đổi mới hơn nữa, tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác dân vận, từ đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Tích cực triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, thường xuyên hướng về cơ sở, bám sát địa bàn hoạt động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục đổi mới công tác phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 4/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020” cũng như Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020”.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ ban dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh. Chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ, có năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang