Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy

Thứ sáu, 12/01/2018, 13:59:22
Print + | - Font Size: A
Tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy

Tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy

A Font Size: - | +

 

img0703-1515740141
Cán  bộ Bộ phận một cửa thành phố Việt Trì hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, hiệu quả. Ảnh: Lê Hoàng

PTĐT- Tinh giản biên chế trên cơ sở tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, đến nay việc tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh mới chỉ thực hiện được việc giảm cơ học.

Giảm đầu mối, tăng hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, sau hơn 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã rà soát và sắp xếp từ 74 đơn vị xuống còn 28 đơn vị. Trong đó, cấp tỉnh giảm 29 đơn vị sự nghiệp công lập, 4 công đoàn ngành; cấp huyện giảm 13 đơn vị và giảm 46 cán bộ quản lý. Cụ thể như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sáp nhập 2 phòng thành 1 phòng, Sở Kế hoạch đầu tư giảm 2 phòng, Sở Nội vụ giảm 2 phòng, Thanh tra tỉnh giảm 1 phòng, Sở Ngoại vụ giảm 1 phòng. UBND tỉnh quyết định sáp nhập 8 trung tâm giáo dục thường xuyên, 5 trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp, 2 trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo; sáp nhập 8 trung tâm dạy nghề trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND cấp huyện quản lý, sau khi sáp nhập giảm từ 23 đơn vị xuống còn 13 đơn vị. Sáp nhập 11 bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm y tế thực hiện cả hai chức năng dự phòng và khám chữa bệnh; Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và quyết định chuyển Trường Cao đẳng Y tế trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Y tế quản lý. Sau khi sáp nhập từ 23 đơn vị xuống còn 11 đơn vị. Sáp nhập 5 chi nhánh trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh thành chi nhánh trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn trực thuộc Sở Tư pháp. Sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa để thành lập Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành giải thể 4 công đoàn ngành gồm công thương, nông nghiệp, giao thông và xây dựng. UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương; sáp nhập Trường trung cấp Nghề công nghệ và vận tải trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vào Trường Cao đẳng kỹ thuật thành Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ nghệ thực hành Phú Thọ. 

Đối với cấp huyện, thành, thị, thành phố Việt Trì đã tiến hành sáp nhập Trung tâm thể dục thể thao thành phố và Nhà Văn hóa thành phố thành Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch thành phố. Các huyện, thành, thị đã giải thể 13 công đoàn ngành giáo dục về trực thuộc liên đoàn lao động huyện quản lý. 

Đối với cấp xã: Chỉ đạo thực hiện xong việc bố trí công chức Văn phòng UBND cấp xã sang làm Văn phòng đảng ủy xã. Chỉ đạo thực hiện bố trí Bí thư, Phó bí thư hoặc chi ủy viên làm trưởng khu dân cư, chỉ đạo thực hiện việc khu dân cư bố trí không quá 4 cán bộ đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách. Đây là kết quả của công tác giảm đầu mối, tăng hiệu quả trong cải cách bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh.

Trước khi sáp nhập theo Quyết định số 3284 của UBND tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Tân Sơn là 2 trung tâm gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Sơn. Hai trung tâm này thường xuyên hoạt động chồng chéo gây khó  khăn trong công tác tuyển sinh. Ông Hồ Sĩ Sùng, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Tân Sơn cho biết: Sau khi sáp nhập, hoạt động của Trung tâm hiệu quả hơn, quy mô lớp học và sĩ số học sinh tăng. Cán bộ giáo viên trong trung tâm đều yên tâm công tác.

Đang là Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp huyện Tân Sơn, khi sáp nhập chuyển chức vụ là Phó Giám đốc ông Ngô Thái Sơn chia sẻ: Việc sáp nhập hai trung tâm thành một là chủ trương đúng của Nhà nước, góp phần giảm bộ máy cồng kềnh, giảm bớt các chức danh lãnh đạo. Việc đang từ giám đốc xuống phó giám đốc cũng là điều đương nhiên, bởi khi sáp nhập bộ máy sẽ phải giảm bớt chức danh lãnh đạo.

14-1515739970
Thành phố Việt Trì đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CB, CC, VC.

Kiên quyết đạt mục tiêu

Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39. Trong số 419 trường hợp tinh giản biên chế thì có tới 415 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 4 trường hợp nghỉ thôi việc. Nhìn vào những con số trên có thể khẳng định việc tinh giản biên chế hiện nay là tinh giản cơ học nghĩa là số người tinh giản chủ yếu là cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu, cán bộ sức khỏe yếu. 

Tìm hiểu ở huyện Tân Sơn, chúng tôi được biết từ năm 2016, huyện đã xây dựng Đề án số 82/ĐA-UBND về tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 phải giảm 192 người đảm bảo tối thiểu 10% so với biên chế được giao. Năm 2016, huyện đề ra chỉ tiêu tinh giản 7 người (chủ yếu nghỉ hưu trước tuổi) nhưng thực tế mới giảm được 2 người không đạt kế hoạch đề ra. Trong đợt tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018, huyện có một trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi đó là cô giáo Nguyễn Thị Minh, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1. Trao đổi với cô giáo Minh về lý do xin tinh giản, cô Minh cho biết cô dạy học cũng đã lâu, thời gian đóng bảo hiểm được 24 năm, hiện nay sức khỏe của cô không được tốt, cô muốn nghỉ trước tuổi để giảm bớt biên chế cho bộ máy.
     
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2021, khối Đảng, đoàn thể phải giảm được 151 biên chế; khối quản lý Nhà nước phải giảm 250 biên chế trong tổng biên chế được giao, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát lại bộ máy để kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Để bộ máy bớt cồng kềnh, tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xem xét, có phương án sắp xếp các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc Sở ở cấp huyện như Trạm thú y, Trạm BVTV… Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy theo phân cấp để xem xét, quyết định. Chỉ đạo sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo không tăng biên chế và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Ngoài ra tỉnh cũng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, Nghị quyết số 19 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của  các đơn vị sự nghiệp công lập”, đề ra các giải pháp cụ thể như nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế của tỉnh và quy định của Trung ương. 

Việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là việc khó bởi liên quan đến con người, đến tổ chức. Vì thế công việc này cần phải được thực hiện một cách bài bản, khoa học, đặc biệt là phải quan tâm toàn diện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức, bộ máy, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, việc tinh giản biên chế để góp phần làm gọn nhẹ bộ máy của tỉnh đến năm 2021 sẽ đạt mục tiêu đề ra. 

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang