Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy  của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 

Thứ bảy, 29/12/2018, 08:00:54
Print + | - Font Size: A
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy  của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy  của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 

A Font Size: - | +

bai-ong-khoe-1546045359
Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế của Trung tâm y tế 2 chức năng huyện Đoan Hùng được quy về một mối đã mang lại hiệu quả sử dụng cao.

PTĐT - Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội dần được đổi mới.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu; việc phân cấp, phân quyền chưa mạnh mẽ, hợp lý, đồng bộ, một số nhiệm vụ còn trùng lắp. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả chưa cao. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước lớn. Những hạn chế, bất cập nêu trên đã là lực cản không nhỏ kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Từ thực tế bức thiết đó, ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Ngay sau khi có Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp tình hình địa phương, xác định nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình để chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp, quản lý tổ chức bộ máy và biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc cụ thể hoá Nghị quyết số 18-NQ/TW. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ; trong đó có Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 25/6/2018 “về quy trình bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy” làm căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện. 

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp. Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên về thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên. 

Do có sự chuẩn bị chu đáo từ xây dựng kế hoạch hành động đến công tác tuyên truyền, sự quyết liệt trong chỉ đạo, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của 33 sở, ban, ngành, đoàn thể; sáp nhập, giải thể tổng số 139 đầu mối cấp phòng, ban, chi cục (102 phòng, ban, 37 đơn vị sự nghiệp), sau khi sắp xếp còn 54 đầu mối, giảm 85 đầu mối; giảm được 69 phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành.

Thực hiện 13/13 đơn vị đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, 2/13 đơn vị đồng chí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Sau sắp xếp đã giảm được 102 lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành; 72 lãnh đạo cấp phòng thuộc các chi cục, trung tâm, đơn vị sự nghiệp. Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, số khu dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 1.021 khu dân cư (giảm 35,4%), dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019. 

Trong quá trình thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, một số bài học kinh nghiệm đã được rút ra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đó là, cần phải xác định, đây là vấn đề khó, rất nhạy cảm, liên quan đến con người, thậm chí động chạm đến lợi ích, vì vậy, phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, sự công tâm, khách quan của người đứng đầu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức sâu sắc trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc triển khai thực hiện đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với lộ trình và bước đi vững chắc.

Tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, sáp nhập các xã, khu dân cư. Thực hiện bố trí cán bộ kiêm nhiệm chức danh theo lộ trình. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Với kế hoạch, lộ trình và bước đi cụ thể, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nguyễn Văn Khỏe
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang