Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lũy thép của ý Đảng, lòng dân và con đường cách mạng Việt Nam

Thứ năm, 29/08/2019, 14:38:52
Print + | - Font Size: A

PTĐT - 50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong giải phóng đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người qua Di chúc đã thực sự trở thành lũy thép tư tưởng, kim chỉ nam, nơi gắn kết ý Đảng, nghĩa quân, lòng dân đưa cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước những giá trị, ý nghĩa to lớn về cả lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc với sự phát triển lớn mạnh của cách mạng nước ta, những năm qua, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi cách hòng làm giảm giá trị cốt lõi to lớn của Bản Di chúc. Chúng cho rằng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  chỉ mang tính chất cá nhân của một người chứ không thể có giá trị chỉ đạo thực tiễn đối với toàn dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là những nhận định hết sức sai lầm, ngụy biện, đầy định kiến cá nhân mà còn thể hiện sự lo sợ của các thế lực thù địch, phản động trước thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Trước hết, phải khẳng định rằng, Di chúc của Hồ Chí Minh là một hệ thống tư tưởng quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là một tư tưởng, hệ tư tưởng được đánh giá là cách mạng, khoa học, phản ánh đúng thực tiễn, soi đường, thúc đẩy cho hoạt động thực tiễn cách mạng Việt Nam. Với một trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, chỉ với 1000 từ, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu đầy đủ tinh hoa của dân tộc và của nhân loại để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đó là sự thống nhất, quan hệ biện chứng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, không chỉ giải quyết vấn đề lý luận, mà cao hơn là tư duy hành động, giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Ở Di chúc, Người đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân ta và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là lời hiệu triệu, thể hiện hoạch định chiến lược cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc đập tan chiến tranh xâm lược của Mỹ và bè lũ tay sai. Thực hiện lời hiệu triệu đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đánh tan giặc Mỹ và bè lũ tay sai, mang lại độc lập cho dân tộc. Về những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng Bác đã để lại trong Di chúc, Đảng ta đã quán triệt thực hiện và xây dựng Đảng ta thực sự là văn minh, là đạo đức, là Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi toàn diện trên mọi lĩnh vực. Về những vấn đề như: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế tục sự nghiệp cách mạng nước nhà; Về tinh thần quốc tế cao cả; Về thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Kiên định mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước... mà Bác đã để lại trong Di chúc, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lĩnh hội, thực hiện hiệu quả đã đưa đất nước ta phát triển toàn diện, được toàn thế giới công nhận và cổ vũ. Vậy, sao lại có thể nói nó chỉ mang tính chất cá nhân, không có giá trị chỉ đạo thực tiễn?

Để đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, nhằm hạ thấp giá trị cách mạng của Di chúc Hồ Chí Minh, trước tiên, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nhằm nâng cao nhận thức của  mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất cách mạng và khoa học của Di chúc Hồ Chí Minh bằng minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng và âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động, để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh. 

Song song với đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, để thực hiện có hiệu quả cao hơn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đẩy lùi hiện tượng ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa,’ tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, là việc làm đúng đắn và cần thiết. 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, bên cạnh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi, tự sửa lại mình để từ đó ra sức phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Người, đồng thời cũng cương quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về giá trị cách mạng bất khả xâm phạm của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với cách mạng Việt Nam. 

Kim Chi – Tiến Mạnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang