Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Ngành Tuyên giáo Phú Thọ: 

Phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời kỳ mới

Thứ sáu, 31/07/2020, 06:53:48
Print + | - Font Size: A
Phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời kỳ mới

A Font Size: - | +

44-1596153309
Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

PTĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. Chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo luôn gắn liền với những giai đoạn lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta. 

Hòa trong dòng chảy 90 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 

Ngành Tuyên giáo Phú Thọ đã chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Đổi mới về phương thức làm việc, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cụ thể, phát sinh trong thực tiễn, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Việc định hướng tuyên truyền được chú trọng đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng sát đối tượng, sát cơ sở; kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng đến các tầng lớp nhân dân. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội được đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, kịp thời, đổi mới phương pháp, cách thức, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51 - NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kế hoạch số 306- KH/BTGTW, ngày 12/6/2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 53 - KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 18/10/2019 về “Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội”; thành lập Ban Chỉ đạo 35; xây dựng, duy trì, quản lý các trang fanpage “Tự Hào Đất Tổ”, “Phú Thọ Quê Mình” thu hút gần 15.000 lượt người thường xuyên theo dõi. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo 18/18 huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng được 23 trang facebook, fanpage; thường xuyên tập huấn nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Phối hợp các cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử phạt, xử lý hành chính đối với các cá nhân vi phạm Luật Báo chí, Luật An ninh mạng khi sử dụng mạng xã hội, được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh chủ động, tích cực trong phối hợp điều tra, ngăn chặn, xử lý tài khoản facebook, trang mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, không chính xác.  


tuyengiao-1596153332

Ngành Tuyên giáo Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và các chuyên đề thời sự; đảm bảo, bài bản, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Công tác văn hóa văn nghệ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân. 

Tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh trao đổi các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, chủ động phối hợp chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị tư tưởng cho báo chí. Các cơ quan báo chí đều không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Đã có nhiều tác phẩm đạt giải tại các giải báo chí quy mô, tầm cỡ Quốc gia như: Giải “Búa Liềm vàng”, giải “Báo chí Quốc gia”, giải “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” và nhiều giải thưởng tại các liên hoan phát thanh, truyền hình. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiến nghị xử lý một số cơ quan báo chí đưa tin không chính xác, sai sự thật; yêu cầu cải chính, gỡ bỏ với những thông tin đã được xác minh nhưng không đúng, định hướng thông tin với những vụ việc báo chí đưa tin một chiều, thiếu khách quan, gây hiểu lầm, tạo dư luận không tốt về tỉnh. 

Chú trọng kiện toàn, xây dựng mạng lưới, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên; linh hoạt sử dụng nhiều hình thức nắm bắt dư luận xã hội; biên tập, cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên qua nhiều loại tài liệu như: Bản tin Sinh hoạt chi bộ, Thông tin tuyên truyền viên, tài liệu giao ban công tác thông tin đối ngoại, tài liệu tham khảo dành cho báo cáo viên, thông tin tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động điều tra, khảo sát nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước những vấn đề chính trị phức tạp, nhạy cảm của tỉnh và đất nước. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu công tác khoa giáo; chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh tiến độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống Nhân dân. Chủ động định hướng tuyên truyền giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm trong xã hội. Nhờ đó, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành nắm được thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, rút ra những kinh nghiệm và xác định giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác lịch sử Đảng tiếp tục được chú trọng, đổi mới. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20- CT/TW về “Tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tốt việc giảng dạy lịch sử địa phương trong trường học và từng bước thực hiện công tác số hóa các cuốn sách lịch sử, nhất là lịch sử địa phương, đáp ứng yêu cầu dễ xem, phù hợp với các ứng dụng trên các thiết bị điện tử, góp phần tuyên truyền rộng rãi đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. 
Qua mỗi giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhạy bén, đổi mới công tác tham mưu, không ngừng sáng tạo, tự làm mới mình, bắt kịp sự phát triển thời đại công nghệ 4.0, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo Phú Thọ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức hoạt động công tác trên tất cả các lĩnh vực tuyên giáo, bảo đảm tính chính trị, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy Đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XII của Đảng và các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước năm 2020, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em…

Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay “tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được, không để bị mua chuộc bởi các thế lực xấu, thù địch”.

Những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với những đóng góp to lớn, ngành Tuyên giáo Phú Thọ đã được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tỉnh Phú Thọ trao tặng. Để xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Tuyên giáo Phú Thọ nguyện sắt son một lòng theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn, tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Bùi Đình Thi 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang