Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chân lý thời đại

Thứ bẩy, 27/11/2021, 09:12 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu nhất quán độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Ảnh TTXVN
 
(baophutho.vn)Xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói sáng, không chỉ là một thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn mở ra một thời đại mới cho dân tộc ta - thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chế độ xã hội do nhân dân làm chủ. Đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa thời đại và đang tiếp tục mở hướng tương lai tươi sáng. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã được khoa học và thực tiễn chứng minh là chân lý thời đại, lựa chọn duy nhất đúng đắn…
 
Thời gian gần đây, lợi dụng internet, mạng xã hội, nhiều đối tượng phản động, chống phá đã tung ra thông tin thất thiệt, xuyên tạc, bôi nhọ CNXH và chế độ xã hội XHCN nói chung, chế độ xã hội và Nhà nước ta nói riêng. Chúng xuyên tạc rằng: “Gần như ở nơi nào mà CNXH đã được thử nghiệm, cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát”; học thuyết Mác-Lênin đã lỗi thời; rằng “Việt Nam nên bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin” vì lý luận đó “đã cản trở con đường tiến lên văn minh hiện đại trong hòa bình của Việt Nam”; “kiến nghị” Đảng nên bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyển sang “tư tưởng dân tộc, dân chủ”… Trên trang cá nhân thongcao55.blogspot, Nguyễn Thông vừa đăng tải liên tiếp bốn phần của bài viết “Những kẻ mù dẫn đường” với góc nhìn tiêu cực, chống phá, thiển cận về tư duy, lý luận, thực tiễn con đường tiến lên CNXH của Việt Nam. Tất nhiên, những trang hải ngoại phản động đã ngay lập tức hí hửng đưa lên diễn đàn của mình với những dòng bình luận hàm hồ, xuyên tạc sự thật…
 
Trên thực tế, chế độ xã hội và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã kế thừa truyền thống lịch sử của dân tộc, đồng thời còn kế thừa, phát triển những tư tưởng tiến bộ của cách mạng dân chủ tư sản. Đó là tư tưởng độc lập dân tộc trong “Tuyên ngôn độc lập” của Hoa Kỳ năm 1776 và “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp năm 1789. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển những tư tưởng tiến bộ đó thành tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chế độ xã hội dân chủ, cộng hòa theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Mới đây, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Với lập luận sắc bén, kiến thức uyên thâm, bài viết đã tập trung làm rõ ba vấn đề lớn về việc lựa chọn con đường XHCN và khẳng định nhận thức mới của Đảng ta về CNXH trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học; tổng kết thực tiễn đổi mới ở Việt Nam để đánh giá và khẳng định sự đúng đắn của việc chọn đường và những thắng lợi của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong việc lựa chọn con đường ấy; ý nghĩa lịch sử rất quan trọng của những thắng lợi đã đạt được trong quá trình đổi mới. Đồng thời, từ nhận thức lý luận cũng như tổng kết thực tiễn, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của Đảng và nhân dân ta để đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNXH ở Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn hơn.
 
Không chỉ đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam mà rất nhiều chính trị gia, học giả, nhà nghiên cứu khắp thế giới đã đặc biệt quan tâm, đánh giá cao tư duy sáng tạo, trình độ lý luận, định hướng chiến lược được thể hiện trong bài viết có ý nghĩa như “cẩm nang”, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. 
 
Thước đo chính xác nhất tính đúng đắn của một chế độ là tính nhân văn, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, trong đó có chất lượng cuộc sống toàn diện. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại do chiến tranh xâm lược của các thế lực thực dân, đế quốc cùng việc bao vây cấm vận phi pháp, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc ta vẫn đồng tâm vững chí kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và đã giành được những thành tựu rất đáng tự hào.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định và nhấn mạnh: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”. 

 
Thực tiễn đã chỉ ra, để tiến đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, con đường duy nhất của dân tộc Việt Nam chỉ có thể là con đường XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tính tất yếu của con đường XHCN của dân tộc Việt Nam trước hết bắt nguồn từ lịch sử, từ sự lựa chọn của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là xã hội con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm; vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người, cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số cá nhân và các phe nhóm.
 
Thời kỳ quá độ còn nhiều gian nan, trắc trở với nhiều bất cập phải giải quyết, xử lý triệt để, nhiều vấn đề lý luận cần được làm sáng tỏ nhưng chắc chắn với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng tâm nhất chí, đoàn kết một lòng của cả dân tộc, cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi vẻ vang trên con đường xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. Đây là chân lý của thời đại!

Trung Tín

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security