Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chắt lọc, hội tụ trí tuệ từ ý Đảng, lòng dân

Thứ năm, 18/06/2020, 07:11:02
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Thời điểm này, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đang khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh. Đồng thời tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên tinh thần đó, trong dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể thảo luận đánh giá những thành tựu, hạn chế, những thành quả trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 35 năm công cuộc đổi mới; các vấn đề về tầm nhìn, định hướng phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và hướng đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Tiếp đó là các vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đối với Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Việc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp là hoạt động tập hợp, hội tụ trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy rộng rãi dân chủ trong Đảng, trong nhân dân. Thông qua việc mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân sẽ tạo ra sự tương tác qua lại về quan điểm, tư duy của các lực lượng, thành phần trong xã hội trước những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, thể chế... có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các thành viên trong xã hội. Việc góp ý kiến của hàng triệu cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ góp phần xác định chính xác hơn, rõ ràng hơn các luận điểm cơ bản để làm phong phú, chặt chẽ hơn những nhận định, đánh giá về tình hình thực tế, đóng góp những ý tưởng, cách nghĩ, cách làm mới để hoàn thiện các nội dung, giải pháp phát triển đất nước trong từng lĩnh vực. 

Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, việc lấy ý kiến cần bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy. Ý kiến đóng góp cần xuất phát từ động cơ đúng đắn, thể hiện tinh thần xây dựng, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, đất nước, trước nhân dân. Nội dung góp ý phải cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, giàu sức thuyết phục; ý kiến cần có chiều sâu, mang tính phát hiện, dự báo. Báo cáo tổng hợp ý kiến phải có tính khái quát,  cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến, không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp.

Đợt lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp là một hình thức chắt lọc trí tuệ từ ý Đảng lòng dân, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Sau đợt lấy ý kiến này, các ý kiến xác đáng sẽ được chắt lọc, lựa chọn để hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang