Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Thứ tư, 16/12/2015, 07:51:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị  triển khai việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện của Đảng.  

MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tạo điều kiện cho đại diện các giới, các tầng lớp nhân dân chia sẻ suy nghĩ, đóng góp trí tuệ của mình vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã có hàng nghìn ý kiến đóng góp. Hầu hết ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xây dựng và mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đánh giá sát, đúng những thành tựu, hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để làm cơ sở quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân. Các ý kiến đánh giá cao những điểm mới trong Dự thảo các văn kiện, trong đó có nội dung về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến nhấn mạnh đến việc phát triển kinh tế nước ta trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, các giải pháp phát triển kinh tế. Cùng với vấn đề phát triển kinh tế, nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết. Các ý kiến đề cập đến việc đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng…

Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng thu hút sự quan tâm góp ý của nhân dân. Các ý kiến nhấn mạnh đến việc ngoài các chủ trương, chính sách chung đang thực hiện thì phải tạo ra cơ chế để sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành sức mạnh nội sinh quyết định thắng lợi của dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó cần quan tâm đến việc thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước đó là đảm bảo tự do tôn giáo tín ngưỡng, có chính sách để đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ hơn. Các ý kiến cũng đề cập đến việc phải nâng cao nhận thức về vai trò, sức mạnh của văn hóa đối với sự phát triển, nhất là trong tình hình hiện nay. Cần tạo dựng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam; cần coi việc xây dựng con người là khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Từ đó, tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện cả về thể chất và tinh thần…

Vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí; thực hành dân chủ trong điều kiện hiện nay; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ... cũng nhận được sự quan tâm, góp ý của các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến thể hiện sự đồng tình, không đồng tình, đồng thời đề nghị bổ sung, chỉnh sửa nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cả trong lý luận và thực tiễn.

Đợt lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp xây dựng, hoàn thiện văn kiện Đại hội XII của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, đưa Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Phạm Kim

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang