Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ: 2.165 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Thứ hai, 07/12/2015, 07:53:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Thời gian qua, UB MTTQ thị xã Phú Thọ đã tập trung thực hiện tốt việc tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng cộng có 2.165 ý kiến, trong đó: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng có: 724 ý kiến; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020) có: 950 ý kiến; kiến nghị, đề xuất có: 389 ý kiến; ý kiến khác có: 102 ý kiến. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ nhất trí cao với nội dung dự thảo văn kiện của Trung ương và cho rằng các dự thảo văn kiện đã được nghiên cứu, soạn thảo công phu, chất lượng, có sự đổi mới cả về nội dung và cách thể hiện, có tính tổng kết và khái quát cao; kết cấu, bố cục rõ ràng, văn phong dễ hiểu. Một số ý kiến đã phân tích, làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung quan trọng cả trên quan điểm chung và trên từng lĩnh vực cụ thể của dự thảo văn kiện Trung ương. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng cần xem lại một vài nhận định, đánh giá để đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa các phần trong báo cáo, tránh mâu thuẫn, thiếu nhất quán. Có ý kiến đề nghị sửa một số tiểu mục, bổ sung thêm số liệu, cụ thể, sắp xếp lại câu chữ cho hợp lý...

Góp ý về nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, một số ý kiến đề nghị: Cần đánh giá sâu hơn, rõ nét hơn về tình trạng suy thoái kinh tế, vấn đề nợ công và nợ xấu còn nhiều. Đề nghị nêu rõ tiêu chí CNH-HĐH ở nước ta để có cơ sở xây dựng và phát triển công, nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng CNH-HĐH. Nông nghiệp nông thôn nước ta hiện nay còn nhiều tiềm năng về lao động, đất đai, tài nguyên. Các hình thức phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn, kinh tế trang trại, các làng nghề, kinh tế hộ gia đình đang phát triển nhưng quy mô còn nhỏ lẻ. Đề nghị Đảng và Nhà nước cần có một hệ thống chính sách ổn định để bảo hộ, khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp phát triển nhất là ở các vùng trung du, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chưa giải quyết dứt điểm vấn đề manh mún về đất đai, chưa có giải pháp cụ thể đáp ứng được CNH-HĐH.

Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhiều ý kiến đề nghị cần có giải pháp để đưa chương trình cải cách giáo dục đi vào thực chất. Cải cách giáo dục thời gian đã quá dài mà vẫn chưa được định hình, gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh. Sách giáo khoa thì thay đổi quá nhiều, đặc biệt là việc in bài tập luôn trong sách giáo khoa (chỉ sử dụng được 1 lần) khiến cho lãng phí rất lớn tiền bạc của nhân dân. Về lĩnh vực đào tạo, cả nước có quá nhiều trường đại học nhưng chưa chú ý đến chất lượng đào tạo; sinh viên ra trường còn thất nghiệp nhiều. Do vậy cần có định hướng và đào tạo có chọn lọc, theo yêu cầu của thị trường, chú trọng vào đào tạo nghề. Nhiều ý kiến đề nghị cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong đổi mới công tác giáo dục đào tạo. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề đào tạo. Một số ý kiến đề nghị ngành giáo dục - đào tạo cần xem xét lại chủ trương không cho điểm học sinh cấp tiểu học, không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 những trường trung học cơ sở chất lượng cao, vì chủ trương này không phù hợp với tình hình thực tế...

Một số ý kiến đề nghị (trong mục V trang 18 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực) bổ sung cụm từ “hiệu quả” sau mệnh đề: “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu trong nhận thức của lãnh đạo các ngành, các địa phương, trong đầu tư tài chính, cơ sở vật chất để đội ngũ giáo viên sống được bằng lương thì sự nghiệp đổi mới giáo dục mới thành công”.

Đa số ý kiến đề nghị: Phần V (Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực) đề nghị ở khổ thứ 2 (trang 19) sau cụm từ “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân” thêm cụm từ chú trọng giáo dục về nhân cách, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam...” để trở thành câu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; chú trọng giáo dục về nhân cách, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam”.

Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm nhận định: “Đảng đã lãnh đạo toàn diện hơn, vị thế và vai trò của Đảng ngày càng được nâng cao trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội, Đảng đã dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận những khuyết điểm, sai lầm, thiếu sót nhất là thông qua việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, bởi vậy lòng tin của nhân dân với Đảng đã từng bước được củng cố và nâng cao.

Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ tình trạng và giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, vì hiện nay không ít tổ chức Đảng trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức cá biệt còn có nơi yếu kém, hạn chế; chất lượng sinh hoạt Đảng chưa cao, tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt diễn biến phức tạp.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020, hầu hết các ý kiến nhất trí với đánh giá kết quả đạt được trong Dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, nhất là về chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả nền kinh tế; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

 Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm từ “Bền vững” để thành câu: “Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng bền vững” tại trang 71, dòng 6 từ dưới lên. Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục” trước cụm từ “Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan thông tin truyền thông” tại trang 72, dòng 10 từ trên xuống.

Về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được nêu trong dự thảo: Một số ý kiến cho rằng, cần phân tích rõ và chú ý đến vấn đề tiêu thụ nông sản; có cơ sở tiêu thụ vững chắc nông sản mới đầu tư khuyến khích sản xuất sản phẩm đó. Đề nghị làm rõ các giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới” (tại trang 64 dòng thứ 10 từ dưới lên). Các ý kiến cho rằng mục tiêu này là tương đối cao, khó thực hiện được. Đề nghị bổ sung vào phần hạn chế, yếu kém thứ 8 (trang 55) nội dung: “Trước sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề nghị bổ sung vào giải pháp thứ 9 (trang 73) nội dung: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh”.

Thùy Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang