Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Ngành GD- ĐT: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo

Thứ tư, 14/06/2017, 08:14:31
Print + | - Font Size: A

PTĐT- Triển khai tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT) với trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nhà giáo; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, xác định một số nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành GD-ĐT đã tập trung thực hiện tốt CT, bám sát yêu cầu, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Dù khó khăn khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt"; đưa kết quả thực hiện CT vào một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá bình xét, xếp loại cán bộ, nhà giáo, người lao động và cơ quan đơn vị.

Từ nội dung kế hoạch, thực hiện CT của tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT đã chỉ đạo toàn ngành triển khai học tập, quán triệt, thực hiện CT đạt kết quả tốt. 100% cơ quan, đơn vị trong ngành tham gia học tập trực tuyến, quán triệt nội dung CT, yêu cầu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành đăng ký thực hiện CT với nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp yêu cầu nâng cao chất lượng mọi mặt đội ngũ cán bộ, nhà giáo, phát huy vai trò gương mẫu "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo". Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt việc tuyên truyền thực hiện NQ 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; tăng cường tuyên truyền điển hình tiên tiến "Người tốt việc tốt", các mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác, thẳng thắn đấu tranh, phê bình những biểu hiện lệch lạc bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực...

Toàn ngành đã tập trung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và trách nhiệm cán bộ, nhà giáo.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời gắn với việc thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành: "Dạy tốt - Học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

Ngành đã xây dựng, ban hành Quy định Chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB, ĐV, CC, VC; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân và các môn học khác, các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh, sinh viên phù hợp với đặc điểm của các cấp, ngành học, điều kiện từng địa phương và từng cơ sở giáo dục.

Toàn ngành đã phát hành 31.714 cuốn tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn đến học sinh.

Ngành đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo từ Sở đến các nhà trường, các cơ sở giáo dục theo hướng phát huy và mở rộng dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong ngành thời gian qua như: Dạy thêm, học thêm, thu - chi tài chính trái quy định; vi phạm đạo đức nhà giáo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Cùng với những nội dung đột phá là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong cơ quan Sở và đội ngũ nhà giáo; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện "Nói đi đôi với làm", đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; học tập phong cách Hồ Chí Minh, từ phong cách tư duy đổi mới giáo dục đến phong cách làm việc, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong cách nêu gương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Một trong những trọng tâm thực hiện CT được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT chú trọng là tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá cụ thể chất lượng phong trào thi đua "Hai tốt" và kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ GD-ĐT trong tình hình mới không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo.
 

 

Hoàng Nhật

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang