Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kết quả sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05

Thứ bảy, 30/12/2017, 15:58:32
Print + | - Font Size: A
Kết quả sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05

Kết quả sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05

A Font Size: - | +

o-quang-1514623457

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm là dịp gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, đây cũng là dịp các địa phương biểu dương, khen thưởng các điển hình học và làm theo Bác. Ảnh: Phương Thanh

PTĐT- Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn khâu đột phá và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong việc học và làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc ký bản cam kết về trách nhiệm nêu gương của cán độ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 7 nội dung cụ thể. Đó là, về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, về tự phê bình và phê bình, về quan hệ với nhân dân, về trách nhiệm trong công tác, về tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ. Xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, ngành, lĩnh vực chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời đã lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện, 3 đơn vị sở, ngành làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Chú trọng giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, từng bước giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng. Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Để việc học tập, nghiên cứu chuyên đề có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn đưa nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến vào bản tin sinh hoạt chi bộ cung cấp cho các chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận và liên hệ; phát động, tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2015-2020. Trong chỉ đạo, đã chú trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có 54 tập thể và 62 cá nhân được các cấp ủy Đảng đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh và hàng trăm tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện và cơ sở. Sơ kết đợt 1 Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 12 tác phẩm văn học nghệ thuật, 48 tác phẩm báo chí tham gia hoạt động sáng tác; 3 tập thể và 2 cá nhân tham gia hoạt động quảng bá. Hội đồng sơ khảo cấp tỉnh đã lựa chọn được 5 tác phẩm văn học nghệ thuật, 5 tác phẩm báo chí; 1 tập thể và 1 cá nhân để gửi dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên công chức, viên chức. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đầy đủ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt; thiếu lộ trình cụ thể trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc “làm theo”. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chưa rõ nét; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra. Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tốt; việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời…

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, trong năm 2018, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả khâu đột phá của tỉnh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Lựa chọn một đến hai vấn đề nhiệm vụ chính trị trọng tâm; những vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc mà dư luận đang quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Hai là, tổ chức triển khai, thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong  công tác của người đứng đầu, của cản bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; nhất là việc cụ thể hóa kế hoạch làm theo của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức; đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức Đảng, đơn vị, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác, tạo sức hấp dẫn và sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bốn là, bổ sung, cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Chuẩn bị và tổ chức tốt việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị gắn với biểu dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Hoàng Việt Anh (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang