Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận  

Thứ hai, 02/09/2019, 09:06:30
Print + | - Font Size: A
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận  

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận  

A Font Size: - | +

t6-bai-na-huyen-1567207459
Triển khai tốt công tác dân vận,  người dân xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

PTĐT - Thực hiện Di chúc của Bác, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, công tác dân vận đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) và xây dựng hậu phương vững chắc; sẵn sàng chống chiến tranh phá hoại; đẩy mạnh sản xuất chi viện cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, quán triệt chủ trương, đường lối về công tác dân vận của Đảng, phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ, hệ thống dân vận Phú Thọ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; hướng đến mục tiêu “Phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ”. 

Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy địa phương; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kết luận… về công tác dân vận; từ đó tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Các cấp chính quyền đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; giải quyết các vấn đề xã hội; đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách đối với người nghèo, các đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đến năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,34%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.341 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,09%, hộ cận nghèo 6,46%. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; chỉ đạo nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của nhân dân trong thực thi pháp luật được tăng cường; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại định kỳ với nhân dân được thực hiện nền nếp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được chú trọng triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh công nhận 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 151 khu dân cư nông thôn mới. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm hơn tới nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tham gia giám sát và từng bước phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, triển khai với nhiều nội dung, giải pháp mới, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí, ổn định ở cơ sở.

Công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân vận cấp ủy ngày càng được nâng lên. Công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ dân vận được quan tâm thường xuyên và thực hiện kịp thời. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chỉ đạo cụ thể và triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận của tỉnh thời gian qua vẫn còn những nội dung cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo: Một số cấp ủy chưa làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của công tác dân vận trong tình hình mới; việc nắm bắt tình hình nhân dân chưa đầy đủ, sâu sắc. Công tác dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Sự phối hợp hoạt động giữa chính quyền, ban, ngành với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”... làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác dân vận trong thời kỳ mới; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức được trách nhiệm trong thực hiện phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị 04-CT/TU ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước”. Duy trì, nâng cao chất lượng đối thoại với Nhân dân theo nội dung Quyết định 2080-QĐ/TU ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.  

Ba là, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng về cơ sở. Triển khai, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị, nhất là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành trong các tầng lớp nhân dân. Coi trọng việc nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Năm là, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Dân vận, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện công tác dân vận. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp.


NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN  
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang