Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Ba: Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Thứ hai, 14/10/2019, 07:44:02
Print + | - Font Size: A
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Ba: Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Ba: Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

A Font Size: - | +

img6740-1570975882
Làm theo Bác, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba luôn tận tâm, trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”.

PTĐT - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Thanh Ba đã có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và của hệ thống chính trị cơ sở, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc 

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba cho biết: 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong, lắng nghe và giải quyết kịp thời bức xúc trong nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, không thành lập mới các tổ chức trung gian; sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh. Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm như: Cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính các cấp theo tinh thần vì nhân dân phục vụ. Nhờ đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng khá rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình cánh đồng mẫu lớn, lúa chất lượng cao phát triển mạnh. Huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giáo dục, y tế đạt hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. 


img6753-1570975896
Cụ thể hóa trong việc làm theo Bác, nhân dân khu 7 và khu 8, xã Đồng Xuân tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Lan tỏa những việc làm theo Bác

Cùng với tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, “nóng”, nổi cộm tại địa phương; trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo Bác còn được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tích cực triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Để cụ thể hóa mô hình thi đua vì nhân dân phục vụ, Công an huyện đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... tạo sự chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động, thể hiện phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng. Thông qua đó, CBCS đã tự giác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, công dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an gương mẫu. Công an huyện đã hoàn thành đúng tiến độ việc tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân cấp huyện và vượt chỉ tiêu tổ chức diễn đàn cấp xã.

Trong việc làm theo Bác, Đảng bộ xã Đồng Xuân đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức nghiêm túc theo đúng tinh thần của Chỉ thị 05. Qua đó, cán bộ, công chức xã luôn nêu cao ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương làm việc về giờ giấc, tác phong, cách ứng xử, tạo môi trường làm việc nền nếp, khoa học góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tạo lòng tin với người dân và tổ chức. Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để cụ thể hóa việc làm theo Bác, Đảng ủy đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, từ đó duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành sản xuất phát triển ổn định, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch, tư duy sản xuất hàng hóa của nhân dân dần được hình thành, thu nhập nâng lên, đời sống ổn định. Các hoạt động văn hóa, xã hội duy trì và phát triển khá toàn diện. An ninh chính trị được củng cố vững chắc, trật tự xã hội được đảm bảo. 

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba xác định, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên tất cả các lĩnh vực; coi đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trên cơ sở chủ động lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng phương châm 3 rõ: Rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Đồng chí Phạm Tiến Đạt- Phó Bí thư Huyện ủy thông tin thêm: Huyện tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương các tấm gương, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác từ các hoạt động thực tiễn trong đời sống nhằm tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang