Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nghị quyết Phê chuẩn biên chế hành chính năm 2018

Thứ tư, 10/01/2018, 14:10:56
Print + | - Font Size: A
Nghị quyết Phê chuẩn biên chế hành chính năm 2018

Nghị quyết Phê chuẩn biên chế hành chính năm 2018

A Font Size: - | +

(Số: 02/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

Xét Tờ trình số 5326/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn biên chế hành chính năm 2018 của tỉnh Phú Thọ với số lượng như sau:

1. Biên chế giao cho các đơn vị đầu năm 2018 là 2.509 biên chế, giữ nguyên như biên chế giao năm 2017 (Công chức 2.349; Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ: 160). Trong đó:

+ Cấp tỉnh: Tổng số 1.450 biên chế (Công chức: 1.342; Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ: 108);

+ Cấp huyện: Tổng số 1.059 biên chế (Công chức: 1.007; Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ: 52).

2. Biên chế giao cho các đơn vị cuối năm 2018 (quý IV. 2018) là 2.448 biên chế, giảm 61 biên chế so với đầu năm 2018 (Công chức 2.288; Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ: 160). Trong đó:

+ Cấp tỉnh: Tổng số 1.415 biên chế, giảm 35 biên chế so với đầu năm 2018 (Công chức: 1.307; Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ: 108);

+ Cấp huyện: Tổng số 1.033 biên chế, giảm 26 biên chế so với đầu năm 2018 (Công chức: 981; Hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ: 52).

3. Biên chế công chức dự phòng trong năm 2018: 02 biên chế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và căn cứ vào các quy định của Trung ương, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tăng cường các giải pháp để thực hiện Nghị quyết, đảm bảo bộ máy biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

     Chủ tịch 
Hoàng Dân Mạc

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang