Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Đổi thay từ Nghị quyết về xây dựng trường chuẩn

PTĐT - Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã ban hành Nghị quyết số 07- NQ/HU về: “Nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh xây dựng...

TIN BÀI KHÁC
Minh Hòa đưa Nghị quyết vào cuộc sống

07/09/2017

PTĐT- Đảng bộ xã Minh Hòa, huyện Yên Lập hiện có 13 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, việc đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

01/11/2016

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW...

Thanh Đình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

15/07/2016

PTO- Thuộc khu vực ngoại thành Việt Trì, Thanh Đình là một trong những xã  giàu tiềm năng phát triển kinh tế cận đô thị. Với diện tích đất tự nhiên 790ha, số dân hơn 7.600 người...

Đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

06/07/2016

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

30/01/2016

Ngày 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Báo Phú Thọ điện tử trân trọng giới thiệu...

Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên ở nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

03/03/2015

Công tác quản lý tài nguyên hướng tới làm rõ tiềm năng, trữ lượng, giá trị các nguồn tài nguyên của đất nước, từ đó bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý...

Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết của Trung ương "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"

21/03/2014

Nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"...

Giải pháp phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

04/06/2012

Đại hội XI của Đảng đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.