Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nghị quyết Phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014

Thứ ba, 23/07/2013, 15:10:00
Print + | - Font Size: A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ  SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2250/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và nhu cầu biên chế hành chính năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014 của  tỉnh Phú Thọ là 2.583 biên chế, gồm:

1. Biên chế giao ngay từ đầu năm 2014: 2.583 biên chế.

          a. Biên chế giao tính đến tháng 6 năm 2013 là 2.583 biên chế, trong đó công chức là 2.426 biên chế, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (hợp đồng theo Nghị định 68) là 155 biên chế, gồm:

- Cấp tỉnh: 1.477  biên chế (công chức: 1.374 biên chế; hợp đồng theo Nghị định 68: 103 biên chế).

- Cấp huyện: 1.104 biên chế (công chức: 1.052 biên chế; hợp đồng theo Nghị định 68: 52 biên chế).

b. Biên chế dự phòng còn của năm 2013 đến thời điểm tháng 6 năm 2013 là: 02 biên chế.

2. Biên chế dự phòng năm 2014: Không có.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và  đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013.

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang