Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ ba, 10/11/2020, 16:40:31
Print + | - Font Size: A
Thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

A Font Size: - | +

202010231445143038-toan-canh-phien-hop-chieu-23-10-1-1605001252

PTĐT - Chiều 10/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn ĐBQH tỉnh cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Đồng Nai, Bình Định cùng tham gia thảo luận. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận.

img1927-1605002487

Theo các đại biểu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Đề cập đến chủ đề Đại hội, nhiều ý kiến đại biểu cho biết: Chủ đề là một phần, nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng. Chủ đề đại hội phản ánh những quan điểm, tư tưởng cơ bản chỉ đạo hoạt động lý luận, thực tiễn của Đảng và dân tộc trong một thời kỳ nhất định; yêu cầu cơ bản của chủ đề đại hội là phải có tính cô đọng, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Chủ đề không nôm na, đại khái nhưng cũng không quá hàn lâm bác học vì chủ đề đại hội định hướng cho cả dân tộc, cho nên mọi người (cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân) đều có khả năng hiểu và vận dụng được. Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nêu chủ đề là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các đại biểu nhận định: Năm năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy…

Phát biểu tại phiên thảo luận về một số nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Cao Đình Thưởng - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề cập đến một số nội dung: Cần khẳng định rõ ràng và thống nhất trong văn kiện về nhận thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để người dân dễ hiểu. Đưa vào văn kiện đối với nội dung đổi mới sâu sắc, toàn diện ngành giáo dục; theo hướng vừa giữ cái cũ có chất lượng, tinh hoa và chọn lọc những cái mới phù hợp với thời điện. Đại biểu cũng nhất trí, tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Muốn vậy, theo đại biểu cần phải có cơ chế cung cấp thông tin cho người dân.

Các đại biểu cho biết, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Các đại biểu khẳng định, với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Trước đó, sáng cùng ngày Quốc hội đã hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII sau hai ngày rưỡi làm việc.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang