Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Nâng cao vai trò của Đảng bộ cơ sở trong phát triển kinh tế

PTĐT - Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của...

TIN BÀI KHÁC
Kỳ III: Bài học từ lấy dân làm gốc

05/06/2019

PTĐT - Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta rút ra một bài học vô cùng quan trọng đó là: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Kỳ II: Thành công nhờ đổi mới tư duy

04/06/2019

PTĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất của các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên cơ sở các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh nông nghiệp của mình.

Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

03/06/2019

PTĐT - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ...

Kỳ III: Những bài học kinh nghiệm từ cơ sở

30/05/2019

PTĐT - Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Kỳ II: Những cách làm hay, sáng tạo

29/05/2019

PTĐT - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, bằng nỗ lực vào cuộc, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

28/05/2019

PTĐT - Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Mặc dù thời gian qua, Phú Thọ đã có nhiều động thái tích cực, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB...

Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

27/05/2019

PTĐT - Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, thực hiện phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn lấy phòng ngừa làm trụ cột. Công ước của Liên hợp quốc về ...

Kỳ III: Phát huy vai trò giám sát, nêu gương 

24/05/2019

PTĐT - Phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn thu hút mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước...