Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ tư, 16/05/2012, 18:28:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo Nghị quyết Đại hội XI và Thông báo Kết luận số 68-TB/TƯ ngày 30-12-2011 của Bộ Chính trị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Ban Tuyên giáo TƯ đã có hướng dẫn cụ thể quán triệt, triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng… Trong đó nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng cụ thể như sau:

Cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp:

Chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở cấp mình.

Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ  quan cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tổ chức quán triệt, phổ biến quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo, theo dõi cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thuộc Đảng bộ mình thực hiện. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Giới thiệu kinh nghiệm của các tổ chức Đảng trong quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa những vi phạm trong nội bộ, từ cơ sở; kinh nghiệm khắc phục tình trạng tổ chức Đảng buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình.

Nắm diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước những hoạt động triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề nổi cộm, phát sinh.

Ban Tuyên giáo các cấp:

Tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, phổ biến    các quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình.

- Chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trên địa bàn.
Ủy ban kiểm tra các cấp

- Ủy ban kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng quy chế phát ngôn sau mỗi kỳ họp của ủy ban, cung cấp kết quả các kỳ họp cho các báo Đảng, phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy ban hành kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Kết luận 68-TB/TƯ ngày 30-12-2011 gắn với nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 46-QĐ/TƯ ngày 1-11-2011 của Ban chấp hành Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI), Quy định số 47-QĐ/T.Ư ngày 1-11-2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ-TƯ ngày 1-1-2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 68-QĐ/TƯ ngày 21-3-2012 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát trong Đảng.

- Giúp các cấp ủy theo dõi, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thuộc đảng bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản trên; báo cáo cấp ủy cấp mình và ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp.

Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương

- Chủ động xây dựng kế hoạch thường xuyên đưa tin, bài phản ánh các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch; phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, khi công bố kết quả xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên.

- Xử lý nghiêm những vi phạm quy định, quy chế về phát ngôn và cung cấp thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang