Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhìn nhận đúng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng chống hiệu quả

Chủ nhật, 23/07/2017, 11:32:38
Print + | - Font Size: A

PTĐT- Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ rõ, các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là: Có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã đánh mất niềm tin mà sẵn sàng phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng”. Họ sẵn sàng phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Họ nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam. Họ thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Họ kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Họ lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính hóa” quân đội và công an. Họ xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chia rẽ quân đội với công an, chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. Họ móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập. Họ vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; họ đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các nước. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Bằng mọi cách, họ tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng, cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội. Họ sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

Từ những biểu hiện trên, để phòng, chống hiệu quả hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trước tiên, chúng ta cần tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong âm mưu chống phá Đảng ta, cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động. Vì thế mà không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cực đoan của cán bộ, đảng viên.

Để giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị,  đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có hiệu quả, chúng ta cần phải kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường với sự tự phấn đấu, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác và trong cuộc sống riêng của mỗi người. Thực tế đã có bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí trái với đạo lý... Suy cho cùng là do họ không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân.

Trong thực tiễn cách mạng, Bác Hồ đã nhiều lần nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là giặc nội xâm, nó không mang gươm, mang súng nhưng vô cùng nguy hiểm, gian giảo, xảo quyệt; nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này. Nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh được, không thể là một đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân.mà các biểu hiện như đã nêu ở trên là do một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ được lập trường cách mạng, đã tự đánh mất niềm tin của chính mình. Do vậy, cán bộ, đảng viên phải giữ vững niềm tin, tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, chúng ta phải tỉnh táo phân biệt những thông tin đúng để giữ vững niềm tin, hành động đúng đắn, tránh rơi vào luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Bởi, điều mà các thế lực thù địch, phản động lo sợ thất bại trong thúc đẩy“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta, đó là mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn trọn niềm tin với Đảng, với chế độ XHCN. Do đó, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng là việc làm cấp thiết trong phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà các thế lực thù địch, phản động đang dáo diết thực hiện.

KIM CHI - TIẾN MẠNH

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang