Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là nhiệm vụ cấp bách

Thứ năm, 19/04/2018, 08:42:24
Print + | - Font Size: A

PTĐT-“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó tư tưởng văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên đều phải tự trang bị cho mình những kĩ năng vô cùng căn bản để không bị chi phối.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại Tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam thông qua các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet với các trang mạng xã hội  để đăng tải, tán phát hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội.

Ngoài ra chúng tăng cường móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng các cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước để tạo dựng “ngọn cờ” trong nội bộ; hậu thuẫn cho việc hình thành, công khai hóa các tổ chức “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “phản biện xã hội” để hoạt động chống đối chính trị. Lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, như các kỳ Họp BCH TW Đảng, họp Quốc hội; các vụ án kinh tế, vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ việc tham nhũng để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế….

Tất cả những hành vi đó đều với một âm mưu, ý đồ lâu dài không thay đổi của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta, dần dần từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để đi đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ ta.

Thực tế là những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch đã có những tác động không nhỏ đến đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tình trạng thoái hóa, biến chất về phẩm chất đạo đức; dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phai nhạt niềm tin vào Đảng ngày càng rõ nét, đặc biệt là diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Điều đó đã đặt ra nguy cơ và thách thức hiện hữu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ của nước ta. Sau đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, của đảng đều nhắc đến đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch”.

Có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước, sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, những năm qua, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng, tổ chức lực lượng cũng như đấu tranh với các hoạt động chống phá, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy từ Trung ương đến địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông báo Kết luận 94 của Ban Bí thư khóa IX; Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, Thông báo Kết luận 213-TB/TW về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”. Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Đối với Phú Thọ, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài, số cơ hội chính trị, phản động ở trong nước. Công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được tăng cường; bước đầu đã chú trọng biện pháp lấy “xây” để “chống”; tích cực đưa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Qua đó xây dựng niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và những thành tựu của Đảng, Nhà nước ta được đẩy mạnh, các hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái dưới nhiều hình thức phong phú.

Thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động đến nước ta; tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông; công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu sẽ càng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp; những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, suy giảm kinh tế không thể khắc phục được một sớm một chiều; sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn, đẩy lùi, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ ngày càng bộc lộ rõ nét.

Để chủ động nâng cao hiệu của công tác phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch chúng ta cần quan tâm, xác định rõ và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phải xác định, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh của giai cấp; phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải quán triệt phương châm phòng ngừa bên trong là chính, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp. Phải tuân thủ sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng; tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo NQ TW 4 (lần 2); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo mở rộng dân chủ XHCN. Tăng cường công tác bảo về chính trị nội bộ; mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội cùng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ của địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

Kim Chi

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang