Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu, 27/04/2018, 07:39:15
Print + | - Font Size: A
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

A Font Size: - | +

01-1524789626

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy khen và phần thưởng cho các Đảng bộ TSVM tiêu biểu năm 2017.

PTĐT-Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng; là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối, khâu trọng yếu để duy trì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Nghị quyết số 22-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng; là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối, khâu trọng yếu để duy trì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Nghị quyết số 22-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng ủy Khối đã ban hành 2 đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, xây dựng 5 đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh, trên cơ sở đó ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong giai đoạn hiện nay và Quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, với 5 nội dung, 20 tiêu chí để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp trung cấp lý luận chính trị, góp phần nâng tỷ lệ cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm gần 70%. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề để thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiến hành rà soát, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; lựa chọn khâu đột phá, nội dung trọng tâm, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương; viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết; kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm điểm đảng viên hàng tháng gắn với kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch làm theo; kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, xác định giải pháp, lộ trình sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế. 

Các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở luôn chú trọng thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư, kiện toàn cấp ủy (khi có biến động); xây dựng chương trình công tác (toàn khóa, tháng, quý, năm); đổi mới phong cách, lề lối làm việc; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện nay, 59/59 chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Do đó sự lãnh đạo, chỉ đạo, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả hơn. 

Các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đủ 4 kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 95% trở lên; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới theo hướng đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần thẳng thắn trong thảo luận, tự phê bình và phê bình, góp phần tăng cường, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên mới. Bình quân mỗi năm Đảng ủy Khối kết nạp được 200 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên trên 4.000 đồng chí.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Một trong những giải pháp quan trọng mà Đảng ủy Khối thực hiện trong những năm qua để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là việc đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm, Đảng ủy Khối đã hướng dẫn các chi bộ, Đảng bộ đăng ký phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; ban hành bộ tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng; tổ chức đánh giá, xếp loại khách quan, đúng thực chất dựa trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại của các ban Đảng, đoàn thể, cán bộ theo dõi, kết quả tự đánh giá, xếp loại của cơ sở và kết quả dự kiến xếp loại tại các hội nghị tư vấn, sau đó Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành họp, biểu quyết bằng phiếu kín, đánh giá, phân loại đối với từng tổ chức cơ sở Đảng. Nhờ đó, việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, khắc phục được bệnh “thành tích” trong đánh giá, xếp loại. Năm 2017, 100% chi bộ, Đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 49,15% được công nhận trong sạch vững mạnh; 42,35% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8,5% hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung vào các nội dung sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, Đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đối với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy viên và đội ngũ đảng viên là yếu tố quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Hai là, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, kiện toàn cấp ủy (khi có biến động); đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt việc phân loại đảng viên hàng năm, gắn phân loại đảng viên với phân loại cán bộ công chức, viên chức. Chú trọng việc phân công cụ thể cấp ủy viên, đảng viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. 

Ba là, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiện toàn ủy ban kiểm tra; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát theo định kỳ và chuyên đề. Đi sâu kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn kiểm tra với chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời biểu dương những tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình những tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý những tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối cần nắm chắc các quy định, hướng dẫn về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng để tham mưu giúp Đảng ủy Khối có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở. Các đoàn thể của Đảng bộ Khối thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, hội viên nhận thức đúng đắn tầm quan trọng, vai trò của các đoàn thể trong công tác tham gia xây dựng Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong việc giám sát, phản biện xã hội. Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề có tính quy luật, là tất yếu khách quan trong công tác xây dựng Đảng. Trước yêu cầu công tác xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII, Đảng ủy Khối các cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng ủy cơ sở chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ quy định của tổ chức cơ sở Đảng; chăm lo xây dựng và củng cố mối đoàn kết trong cấp ủy, giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng xây dựng chi, Đảng bộ cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Văn Thư (TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang