Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong khối doanh nghiệp

Thứ hai, 30/07/2018, 08:07:15
Print + | - Font Size: A
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong khối doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong khối doanh nghiệp

A Font Size: - | +

img6427-1532912938
Đảng viên Đảng bộ Viễn thông Phú Thọ luôn phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.

PTĐT - Quán triệt quan điểm phát triển sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đưa các doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Gắn công tác đảng với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh

Đảng bộ Viễn thông Phú Thọ (VTPT) hiện có trên 200 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Trong nhiều năm qua Đảng bộ luôn được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh công nhận là Đảng bộ TSVM và TSVM tiêu biểu. Đồng chí Đỗ Nam Hải- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VTPT cho biết: Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy đã thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chú ý nội dung sinh hoạt đảng thiết thực, tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở trong doanh nghiệp và những vấn đề nổi cộm; các nội dung về xây dựng Đảng, nhất là về công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Thực tế trong quá trình hoạt động Đảng bộ đã gặp những khó khăn vướng mắc nảy sinh cần tập trung tháo gỡ. Đơn cử như năm 2017 do thay đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh nên một số cán bộ, đảng viên chưa hiểu đầy đủ vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ. 

Trước tình hình đó, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn diện các hoạt động của cả 2 khối Viễn thông tỉnh và Trung tâm kinh doanh. Đảng ủy thực hiện giải pháp thống nhất tổ chức Đảng 2 khối kỹ thuật và kinh doanh trên cùng 1 địa bàn/đơn vị cấp huyện thành một đơn vị chung nhằm đảm bảo sự thống nhất về lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động của VTPT trên cùng một địa bàn. Đồng thời tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả việc đồng bộ cơ chế tạo động lực, quản lý địa bàn và các quy trình phối hợp sản xuất kinh doanh giữa 2 khối kinh doanh-kỹ thuật. Nâng cao năng lực mạng lưới, chất lượng dịch vụ, phục vụ và ổn định tư tưởng, việc làm, thu nhập của cán bộ đảng viên và người lao động. Từ sự chỉ đạo đúng định hướng, Đảng bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ Công ty CP Giấy Việt Trì luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ đã thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động từ Đảng bộ tới các chi bộ như: Xây dựng tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt ở chi bộ; duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đảm bảo đúng quy trình trong công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên có phẩm chất năng lực để tham gia vào bộ máy lãnh đạo quản lý Công ty. Nhờ vậy, vai trò của Đảng được phát huy, tập trung tổ chức quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh đạt mục tiêu và hiệu quả khá. 

Nêu cao vai trò của tổ chức Đảng

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 42 chi bộ, 42 Đảng bộ với trên 4.300 đảng viên. Những năm qua,  trên cơ sở quán triệt chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác củng cố TCCSĐ yếu kém nói riêng, các cấp ủy cơ sở đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, từ đó dành nhiều thời gian quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Công tác phát triển đảng viên, việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng được nâng lên rõ rệt, việc đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên được tiến hành đúng quy định, đảm bảo khách quan, chính xác. Năm 2017 có 81/82 TCCSĐ tham gia xếp loại, trong đó xếp loại TSVM đạt 44,44%, đạt TSVM tiêu biểu chiếm 19,44%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12,23%; gần 82% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt số TCCSĐ yếu kém đã có chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2016 số TCCSĐ yếu kém là 3,75%, đến năm 2017 giảm xuống còn 1,24%.  

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Khối từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nội dung hoạt động; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; đổi mới nội dung và quy trình ban hành nghị quyết, xác định được vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo. Trong nâng cao chất lượng TCCSĐ, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, quy chế phối hợp với các ngành, đơn vị... với các giải pháp cụ thể, tập trung xây dựng TCCSĐ, củng cố các cơ sở yếu kém; công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên cụ thể, thực chất hơn. 

Đặc biệt, Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/11/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”… 

Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể trong đơn vị. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TCCSĐ sâu sắc hơn, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.  

Đồng chí Hoàng Tiến Xuân-Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Những năm qua, Đảng bộ đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ nói chung, tổ chức đảng yếu kém nói riêng; giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác trực tiếp về cơ sở để chỉ đạo và đề ra hướng khắc phục, trong đó xác định rõ các TCCSĐ yếu kém và hoàn thành nhiệm vụ sau khi được củng cố, kiện toàn phải có tiến bộ lên mức xếp loại cao hơn. Đảng bộ gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể vững mạnh, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nhiệm vụ trọng tâm, là động lực cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề trọng tâm của doanh nghiệp; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang