Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân:

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

Thứ năm, 04/10/2018, 07:50:38
Print + | - Font Size: A
Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

A Font Size: - | +

Kỳ IV: Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng đối thoại

5-1538614257Nhờ đối thoại trực tiếp, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập được giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho việc thi công hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư.

PTĐT-Với sự chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện quy chế lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực trong đời sống xã hội; khắc phục dần tình trạng chồng chéo giữa các cấp, ngành, cơ quan trong giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng đối thoại, thực tiễn đang đặt ra không ít những công việc phải làm.

Như các bài viết trước chúng tôi phản ánh, có thể khẳng định rằng, việc tổ chức thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh những năm qua đã mang lại hiệu ứng tích cực, hoạt động đối thoại ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về đối thoại trực tiếp với nhân dân có bước chuyển biến mới theo hướng chủ động, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đối thoại; tăng cường đối thoại đột xuất khi có những vấn đề phức tạp mà nhân dân quan tâm. 

Hầu hết các địa phương, cơ sở đã đảm bảo đúng tiến độ, thời gian tổ chức đối thoại theo kế hoạch, không còn lúng túng trong công tác chuẩn bị, thực hiện quy trình đối thoại; làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp ý kiến, theo dõi, đôn đốc, dự hội nghị, tổng hợp báo cáo kết quả đối thoại. Công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh, các hội nghị đối thoại được thông báo đến toàn thể nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tập hợp các ý kiến của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ giám sát kết luận của đồng chí chủ trì sau đối thoại. 

Các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đều được thực hiện trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia. Tại hội nghị đối thoại, người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị và tham gia hiến kế với tinh thần thẳng thắn, chân thành, có trách nhiệm, giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, từ đó cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về cơ chế, chính sách, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; đồng thời, tích cực tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định, chức năng, thẩm quyền của địa phương, cơ sở, tạo được sự chia sẻ, đồng thuận trong nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Từ thực tiễn triển khai hoạt động đối thoại trên địa bàn tỉnh có thể rút ra những kinh nghiệm sau: Trước hết phải xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đối thoại trực tiếp, từ đó tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ khâu chuẩn bị đến quy trình các nội dung đối thoại. Tiếp theo là đổi mới phương thức, cơ chế vận hành đối thoại theo hướng phải tạo ra bầu không khí, một diễn đàn thực sự dân chủ để người dân tin tưởng, cởi mở, thắng thắn trao đổi, thể hiện chính kiến của mình cũng như hiến kế những cách làm hay, kinh nghiệm quý cho cấp ủy, chính quyền; tăng sự tương tác, gắn bó giữa người đối thoại và người cùng đối thoại. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh thần cầu thị, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của địa phương với trả lời cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề mà người dân quan tâm, đề cập đến những khó khăn, vướng mắc để người dân đồng thuận và chia sẻ. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền phải tiếp thu, tập hợp đầy đủ, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng, rốt ráo quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện, xem xét giải quyết kịp thời các nội dung mà người dân đã nêu, có phân kỳ thời gian thực hiện gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho lời hứa của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được cụ thể hóa thành hành động thực tiễn, đảm bảo cả về tiến độ, thời gian và chất lượng; kịp thời đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay hoặc chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Bên cạnh đó, đa dạng các loại hình tuyên truyền, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả như phát thanh trực tiếp các buổi đối thoại, công khai đường dây nóng trong các buổi đối thoại để người dân tiện thông tin, phản ánh; thông báo kịp thời kết quả giải quyết qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, đồng thuận, củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền...

6-1538614295Hiện nay, tuyến đường liên xã Chu Hóa - Thanh Đình - Thụy Vân (thành phố Việt Trì) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhờ tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc thông qua đối thoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng cần thấy rõ hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, nhất là việc giải quyết các vấn đề sau đối thoại... Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân về ý nghĩa, nội dung của Quyết định 2080-QĐ/TU về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân chưa đầy đủ. Tại một số địa phương, Ban Dân vận cấp ủy còn chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả đối thoại. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về hội nghị đối thoại có nơi chưa sâu, rộng và kịp thời đến người dân. Không chỉ vậy, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thiếu thường xuyên. Kỹ năng, phương pháp đối thoại, trả lời của người chủ trì, cán bộ chuyên môn còn hạn chế; một số ý kiến của nhân dân còn chung chung, chưa cụ thể, có nội dung chưa đúng thực tế, gây khó khăn trong quá trình tổng hợp, phân loại, trả lời...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, theo suy nghĩ của chúng tôi, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định 2080-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và của các cơ quan liên quan trong tham mưu, giải quyết kiến nghị của người dân, tránh tình trạng nể nang, né tránh. MTTQ, Ban Dân vận, các đoàn thể  phối hợp chặt chẽ, nắm bắt những bức xúc trong nhân dân, tăng cường giám sát thực hiện đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. 

Các địa phương tiếp tục trao đổi thông tin, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động đối thoại hiệu quả hơn. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác phổ biến, tuyên truyền ý nghĩa, nội dung, tình hình, diễn biến và kết quả đối thoại, đảm bảo việc tuyên truyền thực sự sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Phát huy hiệu quả hình thức truyền thanh, phát thanh trực tiếp để nhân dân biết về chương trình, kế hoạch, nội dung đối thoại; kết quả tổng hợp ý kiến; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến tại hội nghị đối thoại và hình thức niêm yết các văn bản liên quan đến đối thoại tại nhà văn hóa khu dân cư, tổ dân phố, trung tâm giáo dục cộng đồng.

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối thoại; siết chặt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh đối với những trường hợp người dân góp ý về thái độ, phong cách, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 2080-QĐ/TU; chỉ đạo Ban Dân vận, cấp ủy tổ chức riêng hoặc lồng ghép các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận, trong đó có nội dung về công tác đối thoại trực tiếp cho cán bộ, công chức các cơ quan giúp việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác đối thoại đột xuất khi có những vấn đề phức tạp, nơi triển khai thực hiện các dự án, chương trình lớn có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở cấp huyện, cấp xã. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, hòa giải, giải quyết kịp thời những bức xúc ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân và có hướng dẫn cụ thể để đối thoại trực tiếp với nhân dân trở thành phương thức công khai, thường xuyên của các cấp lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, tăng cường các cuộc tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề, đối thoại tại hiện trường, đối thoại trong tiếp dân, mở rộng các hình thức đối thoại gián tiếp. Quan tâm, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động tiếp xúc, đối thoại. Thông báo kịp thời kết quả giải quyết, kết quả sau hội nghị đối thoại đến người dân bằng văn bản và thông qua hệ thống thông tin. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân không thuộc thẩm quyền giải quyết để báo cáo lên cấp trên giải quyết.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng và kết quả đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia đối thoại với tinh thần dân chủ, cởi mở; chủ động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Nhóm phóng viên Kinh tế

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang