Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

Thứ ba, 28/05/2019, 07:28:39
Print + | - Font Size: A
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

A Font Size: - | +

Kỳ I: Yêu cầu cấp thiết

img8316-1559003363
Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Yên Lương, huyện Thanh Sơn tập trung vào bàn thảo, tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng SHCB, phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn.

PTĐT - Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Mặc dù thời gian qua, Phú Thọ đã có nhiều động thái tích cực, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB song vẫn có những chi bộ chậm đổi mới, thậm chí tổ chức sinh hoạt còn qua loa, hình thức, chất lượng SHCB chưa cao, dẫn đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng còn hạn chế. Thực trạng trên đòi hỏi các cấp ủy, TCCSĐ cần có những giải pháp cụ thể, căn cơ để việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng “lối cũ ta về”, xuôi chiều, nhàm chán trong sinh hoạt Đảng.

Chưa như kỳ vọng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Từ nhận thức đó và thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 18 Đảng bộ trực thuộc, 297 chi bộ cơ sở và 5.511 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng SHCB, Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng SHCB trong tình hình mới, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung SHCB, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng SHCB đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo về đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Trong tổng hòa các văn bản chỉ đạo của tỉnh, có thể thấy rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 1/1/2007 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới, Kế hoạch số 51, 52-KH/TU ngày 8/7/2008 của Tỉnh ủy về việc xóa khu dân cư chưa có đảng viên, chưa có chi bộ độc lập và củng cố TCCSĐ yếu kém, Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 21/8/2015 của Tỉnh ủy về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và mới đây nhất là Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng SHCB…

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09, số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, nhìn một cách đa chiều, tổng thể, việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức sống mới trong các chi, đảng bộ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn cận cảnh, vẫn còn không ít chi bộ tổ chức sinh hoạt sơ sài, mang tính hình thức, dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các chi, đảng bộ. Nhiều đồng chí Bí thư chi bộ với vai trò là “nhạc trưởng”, chỉ đạo, dẫn dắt hoạt động của chi bộ nhưng chưa làm tròn vai, trong điều hành SHCB còn thiếu linh hoạt, đơn điệu và cứng nhắc, không truyền lửa và tạo sức hấp dẫn từ chính nội dung của buổi SHCB tới cán bộ, đảng viên, khiến cho việc truyền tải các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Đảng còn dập khuôn, máy móc, chưa tập hợp, phát huy được trí tuệ tập thể trong SHCB. 

Không ít các đồng chí đảng viên khi dự họp còn thụ động, chưa nêu cao vai trò tiên phong, chủ thể sáng tạo trong SHCB, lười phát biểu, ít  tham gia ý kiến đóng góp cho chi bộ, vì vậy, việc tiếp thu các nội dung SHCB cũng có phần gượng gạo, không hiến công, hiến kế được nhiều cho vai trò lãnh, chỉ đạo của chi bộ. Thêm vào đó, các kỳ sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ chưa phong phú, các chuyên đề chưa thực sự sát thực, gắn với nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, chưa mang hơi thở của cuộc sống nên tính khả thi không cao. Việc tổ chức SHCB như...đi bộ, đơn điệu, chậm đổi mới khiến cho mỗi kỳ SHCB còn trở nên áp lực đối với mỗi cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh, chỉ đạo, sức chiến đấu của chi bộ, của TCCSĐ...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chi bộ Hon 1, xã Xuân An, huyện Yên Lập có 6 đảng viên thì 2 đảng viên là cán bộ xã tăng cường về sinh hoạt, trong đó có đồng chí Bí thư chi bộ. Là người nơi khác về sinh hoạt cùng, trong các buổi SHCB định kỳ, Bí thư chi bộ dù có cố gắng trong việc duy trì nền nếp, đổi mới phương thức, cách thức tiến hành SHCB… nhưng nhiều nội dung chưa thực sự cụ thể; việc chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo triển khai chưa được nhiều mà chủ yếu là triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, dẫn đến vai trò, sức ảnh hưởng của chi bộ ở khu dân cư chưa rõ nét. Ông Hà Minh Khoa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân An phân trần: Hiện nay, hầu hết các chi bộ ở khu dân cư trong xã đều chưa có chi ủy nên Đảng ủy xã phải tăng cường các đồng chí cán bộ xã về làm Bí thư chi bộ hoặc tham gia sinh hoạt cùng đảng viên tại các chi bộ nông thôn. Thực tế này ngoài mặt tích cực còn có hạn chế là không họp được chi ủy trước khi SHCB hoặc đôi khi lãnh đạo cấp ủy do bận công tác ở nơi làm việc khác nên chưa thực sự sâu sát dẫn đến chất lượng SHCB chưa cao, việc phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở đôi khi chưa được như kỳ vọng.

Không chỉ ở các chi bộ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc khó khăn chất lượng SHCB còn hạn chế mà ngay ở các chi bộ trực thuộc các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh, chất lượng SHCB vẫn còn nhiều câu chuyện phải bàn. 


img8563-1559003413
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn cùng các Bí thư chi bộ Khu Mu, khu Đống Cả trao đổi về cách thức đổi mới SHCB, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng.

Yêu cầu cấp thiết

Theo đồng chí Lê Ngọc Thái, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hạ Hòa, trong các buổi SHCB, tinh thần tự phê bình và phê bình của các đảng viên chưa cao, các ý kiến đóng góp thường là của lãnh đạo cơ quan và Bí thư chi bộ, còn đảng viên không giữ chức vụ thường lắng nghe, nhất trí theo ý kiến của người chủ trì cuộc họp. Vì vậy, chi bộ ít nhận được những ý kiến trái chiều hoặc phản biện lại, dẫn đến những hạn chế trong chất lượng SHCB, cần phải tập trung khắc phục. Còn đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, việc sinh hoạt ở các chi bộ chất lượng không đồng đều. Có những chi bộ trong các buổi sinh hoạt chưa phân biệt rõ giữa sinh hoạt Đảng và sinh hoạt chuyên môn. Mặc dù sinh hoạt chuyên đề có vai trò hết sức quan trọng, nhưng cũng có chi bộ ít hoặc không sinh hoạt theo từng chủ đề, chuyên đề. Đây là lý do vì sao chất lượng SHCB không cao, cần phải đổi mới, tìm hướng đi thích hợp.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Vinh, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB đã trở thành yêu cầu cấp thiết bởi thông qua SHCB giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ. Các đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao. Cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Là Đảng bộ nhiều năm liên tục được Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Tam Nông hiện có 41 TCCSĐ, trong đó có 25 đảng bộ cơ sở và 16 chi bộ cơ sở với gần 6.300 đảng viên. Những năm qua, BCH Đảng bộ huyện luôn xác định nâng cao chất lượng SHCB là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết bởi các chi bộ là nền tảng, gốc rễ của Đảng, chi bộ là sợi dây trực tiếp nối liền ý Đảng lòng dân. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông Nguyễn Hồng Khanh khẳng định: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết, là nhu cầu tự thân của các chi bộ, bởi vậy, trong định hướng chỉ đạo, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng SHCB, coi đây là một trong những yếu tố chủ đạo để làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ và TCCSĐ, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Là xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc sinh sống, giao thông không thuận lợi nhưng Đảng bộ xã Trung Sơn, huyện Yên Lập luôn coi công tác đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB là yêu cầu bức thiết và quan trọng, bởi vậy, ngay từ năm 2013, Đảng bộ xã đã khắc phục được tình trạng sinh hoạt ghép. Đồng chí Đinh Văn Lúa, Bí thư Đảng ủy xã tâm sự: Sau khi các khu dân cư có chi bộ độc lập, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ nâng cao hơn nữa chất lượng SHCB, nhờ đó có những chi bộ đã ra được Nghị quyết về phát triển đảng viên, phát triển kinh tế, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Thực tế cho thấy, nếu không nâng cao chất lượng SHCB, không giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thì chi bộ đó không phát triển được.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - đơn vị được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lựa chọn làm điểm thực hiện sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề để các chi, đảng bộ trong khối đến học tập nêu quan điểm: Muốn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước tiên các chi bộ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ tốt thì đảng bộ mới tốt, vì thế chúng tôi xác định, muốn xây dựng Đảng bộ TSVM phải nâng cao chất lượng sinh hoạt từ chi bộ. Đây là việc làm cần thiết bởi nâng cao chất lượng SHCB - việc cũ mà... luôn luôn mới!

Kỳ II: Những cách làm hay, sáng tạo                                                         

Nhóm PV phòng CT-XH

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang