Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phòng chống tham nhũng: Cần sự quyết liệt của toàn xã hội

Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

Thứ hai, 27/05/2019, 05:45:32
Print + | - Font Size: A
Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

A Font Size: - | +

 

img7477-1558910809
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất quan tâm tới các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có vấn đề về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Sơn.


>>>Kỳ III: Phát huy vai trò giám sát, nêu gương
>>>Kỳ II: Khó nhưng không phải không làm được
>>> Kỳ I: Lấy kết quả làm động lực

PTĐT - Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, thực hiện phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn lấy phòng ngừa làm trụ cột. Công ước của Liên hợp quốc về PCTN khuyến cáo các quốc gia thành viên lưu ý trong việc xây dựng và duy trì một chiến lược phòng ngừa tham nhũng toàn diện, hiệu quả. Ở Việt Nam, Luật PCTN năm 2005 cũng như Luật PCTN năm 2018 mới được Quốc hội thông qua cũng nhấn mạnh khá nhiều về công tác phòng ngừa. Coi đó là biện pháp quan trọng, có tính quyết định đến hiệu quả của PCTN.

Từ thực tế công tác PCTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, muốn chống tham nhũng có hiệu quả, trước hết phải coi trọng công tác phòng ngừa, trong đó phòng ngừa một cách chặt chẽ sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng. Do đó, để công tác PCTN đạt hiệu quả cao, thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ; hoàn thiện các quy định về cơ chế quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, gắn với tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, liêm khiết, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao.

Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần đề cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm và trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí; thường xuyên chỉ đạo công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu sai trái, vi phạm pháp luật về PCTN trong đơn vị mình phụ trách; kịp thời có các biện pháp chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, suy thoái, có những hành vi nhũng nhiễu, có những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt công tác tự  kiểm tra giám sát nội bộ, trong lĩnh vực phụ trách nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, các sai phạm về kinh tế, có quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo hướng: Khen thưởng người đứng đầu cơ quan, đơn vị không để xảy ra tham nhũng; biểu dương người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời tham nhũng; xử lý nghiêm theo pháp luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.


img7356-1558910841
Lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh để tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là trong việc kê khai minh bạch tài sản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm tới  giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật, hành động trên cơ sở pháp luật, có hành vi xử sự tích cực trong đấu tranh PCTN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng vặt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ban hành các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong PCTN; có các giải pháp chiến lược xây dựng nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai phạm.

Đặc biệt tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và với các Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”…

Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết dân chủ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để thực hiện phòng ngừa tham nhũng mà mỗi cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện. Có môi trường làm việc tốt thì mỗi cá nhân cán bộ, công chức mới có điều kiện làm việc tốt, phấn khởi phát huy khả năng của mình, chung sức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất thì mới hoàn thành được mọi nhiệm vụ chung của đơn vị. Để thực hiện điều này đòi hỏi lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên quan tâm, tạo cho mọi người ý thức làm việc tập thể, biết quan tâm lẫn nhau cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác. Phát hiện những mâu thuẫn, những sai phạm của cá nhân bên trong đơn vị để kịp thời giải quyết. Với mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, đẩy lùi tiêu cực. 

Một trong những giải pháp quan trong góp phần không nhỏ tới hiệu quả của công tác phòng ngừa tham nhũng đó là phải làm tốt việc đánh giá, tuyển chọn và bố trí cán bộ. Cấp ủy và cơ quan tổ chức phải đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của từng người để lựa chọn, bố trí cán bộ vào môi trường và cương vị phù hợp, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan; đồng thời theo dõi sát sao, thấy rõ những mặt tốt, mặt mạnh và những hạn chế bộc lộ trong quá trình công tác của cán bộ để kịp thời giáo dục, uốn nắn. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, tránh tình trạng trì trệ, có biểu hiện không trong sáng trong quản lý và phải có biện pháp xử lý nghiêm túc, kịp thời với những cán bộ lạm quyền, vi phạm đạo đức, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bao nhiêu vụ án, bao nhiêu đối tượng liên quan đến tham nhũng đã và đang bị xử lý chính là bài học trong việc phòng ngừa chưa thực sự quyết liệt của một giai đoạn. Bệnh đã phát thì chúng ta phải chữa, phải chấp nhận đau. “Phòng bệnh” còn hơn “chữa bệnh” chính là yếu tố bao trùm trong công tác PCTN và có lẽ “vắc xin” hiệu quả nhất cho căn bệnh tham nhũng chính là “phòng ngừa” phòng ngay từ khi xây dựng cơ chế, chính sách; phòng ngay từ khi tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ. Có như vậy, công tác PCTN sẽ đạt được mục đích, căn bệnh tham nhũng sẽ không có cơ hội phát bệnh.

Nhóm PV Kinh tế

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang