Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng mạnh từ mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức

Kỳ III: Cần những giải pháp đồng bộ

Thứ tư, 25/09/2019, 07:32:31
Print + | - Font Size: A
Kỳ III: Cần những giải pháp đồng bộ

Kỳ III: Cần những giải pháp đồng bộ

A Font Size: - | +

img0731-1569371364
Đại diện Đảng ủy xã Lương Lỗ, Thanh Ba dự kỳ họp sinh hoạt tại Chi bộ khu 11 để kịp thời nắm bắt ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân.

>>> Kỳ II: Đảng mạnh bắt đầu từ chi bộ
>>> Kỳ I: Chuyển biến từ đội ngũ

PTĐT - Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, khẳng định được vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Tháng 11 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 38-KL/TƯ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TƯ để yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong thời gian qua, nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm của cán bộ, đảng viên, cho thấy biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng  viên. Năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 455 đảng viên, trong đó cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 371 đảng viên... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả tỉnh đã đưa ra khỏi Đảng trên 500 đảng viên không đủ tư cách, trong đó có trên 200 là đảng viên dự bị, chỉ riêng năm 2018 có 77 đảng viên dự bị phải xóa tên. Đây là một thực tế mà Đảng đã và đang thẳng thắn nhìn nhận, đối diện để khắc phục.

Từ kết quả đã đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế có thể thấy mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nói chung nhưng trước hết là tổ chức cơ sở đảng. Phải đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở là thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây dựng Đảng. Để làm được điều đó trước hết phải tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải chịu sự giám sát của nhân dân.

Muốn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh. Điều này được quyết định bởi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên.

Những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên một phần xuất phát từ nguyên nhân công tác kiểm tra, giám sát đôi khi còn hình thức chưa thực sự sát sao. Vì vậy, phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách cơ sở để kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm qua đó thường xuyên rà soát bổ sung kế hoạch, biện pháp sát với yêu cầu thực tế để chỉ đạo, thực hiện.

Xác định được những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hơn 10 năm qua, Tỉnh ủy đã triển khai nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết là tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ của Ban bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái-Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Hạ Hòa cho biết: “Tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện thường xuyên được quán triệt việc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới các hình thức sinh hoạt chi bộ theo từng chuyên đề. Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách cơ sở cũng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ nơi được phân công phụ trách”.


img5071-1569371382
Bí thư Hoàng Quang Quyền, khu Sậu 1, xã Phùng Xá thường xuyên quan tâm đến đời sống sản xuất của nhân dân.

Các chi bộ phải thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, để mọi đảng viên nhận thức rõ được trách nhiệm khi được phân công. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động dự báo tình hình, thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng để phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác để có biện pháp cụ thể phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đảm bảo chất lượng, sát với thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phải đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Phát huy tốt hơn vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có như vậy mới xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, đảng bộ, chi bộ. 

Xác định tổ chức cơ sở đảng đóng vai trò quan trọng vì vậy từng bước phải sắp xếp lại các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp nhằm đảm bảo và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng. Việc sắp xếp theo hướng gọn đầu mối, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng với hệ thống chính trị cùng cấp, hoạt động thực sự có hiệu lực, hiệu quả. Các chi bộ, đảng bộ cần nghiên cứu kỹ quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở và nhiệm vụ của chi bộ. Muốn làm được điều này phải quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng.

Muốn tổ chức vững mạnh thì mỗi đảng viên phải thực sự trách nhiệm, là đầu tầu, nêu gương trong mọi hoạt động. Vì thế cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Từng chi bộ, đảng bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên mới ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước… Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 83 thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng” trong đó nhấn mạnh “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân… Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng”. Vì vậy cần phải đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên. Có như vậy mới đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nhóm pv phòng điện tử

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang