Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sở Xây dựng: Tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ tư, 25/03/2020, 07:59:16
Print + | - Font Size: A
Sở Xây dựng: Tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Sở Xây dựng: Tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm

A Font Size: - | +

66-1585098063
Một góc Công viên Văn Lang.

PTĐT - Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đột phá về hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, tái cơ cấu doanh nghiệp... chủ động khắc phục khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.  

Công tác thẩm định các đồ án quy hoạch đã bám sát vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vào các tiêu chuẩn quy hoạch Việt Nam ban hành, do vậy chất lượng các đồ án quy hoạch đã được nâng cao, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bộ khung về quy hoạch toàn tỉnh từng bước được hình thành. Việc xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kinh tế - xã hội đã chấp hành tốt quy hoạch được duyệt. Đến nay, gần 100% diện tích đất tự nhiên được phủ kín quy hoạch xây dựng, từ quy hoạch các 
huyện, thị, thành đến các đô thị, công nghiệp, quy hoạch xã nông thôn mới, trong đó đô thị lõi được quy hoạch với quy mô phát triển thành đô thị loại I. Các đô thị phát triển mạnh cả về quy mô và tốc độ, hệ thống đô thị được mở rộng, trên địa bàn tỉnh có 19 dự án (2 dự án khu đô thị mới và 17 dự án phát triển nhà ở), trong đó nhiều khu đã và đang được xây dựng, đưa vào sử dụng. 

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch có nhiều chuyển biến rõ nét, hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê, Quy hoạch khu công nghiệp Phù Ninh, điều chỉnh cục bộ một số khu, cụm công nghiệp; chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030 trình Bộ Xây dựng thẩm định và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Các đồ án quy hoạch chung được triển khai đồng bộ với nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là Quy hoạch khu Trung tâm quảng trường thành phố Việt Trì; Công viên Văn Lang; Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Tuyến đường Phù Đổng; Tuyến đường Trường Chinh; Quy hoạch Khu công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê, Phù Ninh; Điều chỉnh quy hoạch một số khu, cụm công nghiệp của các huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa, Lâm Thao, Đoan Hùng… Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành, thị đã được quan tâm, chú trọng. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020; tham mưu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đến nay, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và 100% các thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch chung được cấp thẩm quyền duyệt…

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư tập trung bằng nhiều nguồn vốn, từng bước nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Chất lượng phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được cải thiện rõ rệt. Lĩnh vực được chú ý ưu tiên là cấp nước sạch, thoát nước và vệ sinh môi trường, bước đầu đã huy động vốn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị từ nhiều nguồn ngoài ngân sách Nhà nước. Các chương trình, dự án trong lĩnh vực hạ tầng đô thị được triển khai thực hiện đã góp phần cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang diện mạo đô thị, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị. Hàng loạt các dự án xây dựng các khu đô thị mới đã và đang được triển khai theo mô hình đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo ra hướng phát triển mới cho các đô thị. Nhiều khu đô thị  đã được hình thành như Khu đô thị Minh Phương, Khu đô thị Trầm Sào, Nam Đồng Mạ...

Về lãnh đạo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, tồn tại của các chủ thể tham gia hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hofman sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng 55 hồ sơ; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan cho ý kiến về cải tạo phục hồi môi trường, thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản 72 dự án; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở 62 dự án đầu tư sản xuất khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, chất lượng hồ sơ; xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc học tập và quán triệt các nghị quyết hội nghị của BCH Trung ương Đảng khóa XII đã được Đảng bộ triển khai thực hiện. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp thuộc Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn hiện nay. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm. Sau học tập, Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân viên đã nghiêm túc viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phê và tự phê bình; cụ thể hóa nội dung nêu gương, xây dựng  và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Trong  thời gian tới, Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục tập trung làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, phát triển đô thị, phát triển vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội; kiểm tra, đôn đốc các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở đã được phê duyệt; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhằm nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các đô thị của tỉnh; nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã đến kỳ hạn điều chỉnh; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ngành xây dựng; Thực hiện tốt công tác thống kê, dự báo, quy hoạch, kế hoạch của ngành; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang