Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Thứ hai, 16/03/2020, 05:43:50
Print + | - Font Size: A
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

A Font Size: - | +

3-nam-1584155595
Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tháng 8/2019).

PTĐT - Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra. 

Trong chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Để tổ chức thực hiện khâu đột phá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện và Hướng dẫn về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện việc ký cam kết về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 7 nội dung cụ thể. Qua đó, đã tạo chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND, ngày 12/9/2017 về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ”. Qua triển khai thực hiện đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân... của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

tuyen-giao-bpt-1584155634
Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2019.

Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ theo tình hình, điều kiện cụ thể đã xác định rõ những nội dung đột phá; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung tập trung vào việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy định10-QĐ/TW của Ban Bí thư; rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác; trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân, nhằm đổi mới tác phong công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá.

Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt khâu đột phá. Tiêu biểu như Đảng bộ huyện Tam Nông: Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cán bộ huyện phụ trách, theo dõi và trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt đảng tại chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, nhằm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cấp ủy nắm bắt và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; hướng dẫn cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó, nêu cụ thể nội dung, phương pháp đánh giá việc thực hiện nêu gương của tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng thực hiện nêu gương ở 4 mức: Loại tốt, loại khá, loại trung bình, loại yếu kém làm căn cứ để đánh giá xếp loại, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm. Xây dựng được mẫu và in, cấp phát cho 42 chi, Đảng bộ cơ sở “Sổ ghi nhận tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để động viên, khuyến khích kịp thời tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, thực hiện và duy trì đầy đủ hoạt động chào cờ đầu tháng ở tất cả các cơ quan, tổ chức đảng trong toàn huyện, gắn với nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa rút ra từ câu chuyện. Đảng bộ Công an tỉnh cũng có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an. Đó là tổ chức tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt, trong năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên “Thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04-CT/BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Cuộc vân động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong toàn lực lượng Công an tỉnh, đồng thời, chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức Hội thảo khoa học- thực tiễn về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu được giao. Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm; kiên quyết đấu tranh, khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, gia trưởng, tư tưởng lối sống tự do… ảnh hưởng xấu đến truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chủ động công tác dân vận giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng an ninh, tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai tại các vùng sâu, vùng xa. Từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh...  

Có thể khẳng định, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, đồng bộ và có lộ trình các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và kiểm tra theo Nghị quyết, kế hoạch thực hiện của tập thể gắn với các nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết ngay các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị bước đầu đã đạt được kết quả trong quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết. Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, nhất là những hạn chế yếu kém liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện rộng rãi, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã thu được những kết quả tích cực. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Tam Nông - Đảng bộ được chọn làm điểm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một trong tám đảng bộ cấp huyện trong cả nước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và được vinh danh tại Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện hàng nghìn mô hình tốt, cách làm hay và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc; biểu dương 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Năm 2017, Đảng bộ tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2)... 

Bùi Đình Thi
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1940 * 3/2020)

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang