Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đa số ý kiến thống nhất lựa chọn chủ đề Đại hội

Thứ hai, 29/06/2020, 09:11:52
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp của các vị Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau đây là tổng hợp một số nội dung tham gia đóng góp ý kiến.

Đến nay, MTTQ 13/13 huyện, thành, thị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến với tổng số trên 200 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Phần lớn các ý kiến đóng góp đều nhất trí cao với kết cấu, bố cục dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và thống nhất đánh giá: Dự thảo báo cáo đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; kết cấu, bố cục đảm bảo tính logic, khoa học. Đồng thời cũng thống nhất cao với nội dung dự thảo, cả về những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, cũng như phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu trong dự thảo.

Về chủ đề Đại hội: Đa số các ý kiến thống nhất, lựa chọn chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực; xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững”.

Nội dung báo cáo:

Về bối cảnh tình hình trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định những nhận định về bối cảnh tình hình như trong dự thảo báo cáo là sát và phù hợp với tình hình thực tiễn.

1. Những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực

Trên lĩnh vực kinh tế

Hầu hết các ý kiến đồng tình với đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế, cho rằng đánh giá như vậy là phù hợp.
Về kết quả thực hiện 4 khâu đột phá: Hầu hết các ý kiến nhất trí với kết quả thực hiện 4 khâu đột phá và cho rằng xác định các khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ qua rất phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Các ý kiến đều đồng tình với nhận định về kết quả chung đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là: Lĩnh vực kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng.

Tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần phải triển khai mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành lĩnh vực, đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Có ý kiến đề nghị cần đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường. Vì hiện nay, công tác quản lý đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương còn nhiều bất cập; việc gây ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, khu công nghiệp, chăn nuôi chưa được giải quyết dứt điểm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội

Đa số các ý kiến đều thống nhất với đánh giá của dự thảo báo cáo, song vẫn có những ý kiến cho rằng tình hình hoạt động của nhiều nhà văn hóa khu trên địa bàn tỉnh còn kém chất lượng, chạy theo hình thức; giải quyết việc làm cho nhân dân còn hạn chế; một số tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, chưa có biện pháp tích cực phòng, chống; việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, khu vui chơi cho trẻ em... phục vụ đời sống nhân dân còn hạn chế...

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo báo cáo, cho rằng đánh giá đầy đủ và sát với thực tế, quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững trật tự an toàn xã hội; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần đánh giá cụ thể hơn nữa về hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, nêu cụ thể các vụ án giải quyết có hiệu quả đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo. Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu hơn, cụ thể hơn trên từng lĩnh vực đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Có ý kiến cho rằng cần nêu rõ những cán bộ, đảng viên bị kỷ luật ở lĩnh vực nào, cấp nào để đảm bảo tính răn đe. Trong nhiệm kỳ có 1.607 đảng viên bị kỷ luật đã thể hiện được tính nghiêm minh trong Đảng đối với việc xử lý sai phạm của đảng viên, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đánh giá và xem lại việc quản lý, giáo dục đảng viên đối với các tổ chức Đảng.

Trong dự thảo báo cáo cần đánh giá thêm về hiệu quả của công tác vận động quần chúng, sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung kết quả mục tiêu tổng quan của Đại hội XVIII đề ra là: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nội dung này trong dự thảo chưa thấy đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu này.

Có ý kiến đề nghị điều chỉnh số liệu vì trong báo cáo tỷ trọng ngành dịch vụ (40,13%) không khớp với số liệu trong bảng tổng hợp kèm theo (42,13%); vì vậy tổng % của 3 ngành kinh tế không đủ 100%.

2. Về những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Đa số ý kiến phát biểu đều thống nhất với đánh giá về những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan của các khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên nhân chủ quan: Một bộ phận cán bộ quản lý, đảng viên, công chức Nhà nước, ý thức tu dưỡng rèn luyện kém, yếu cả về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần đoàn kết, vẫn còn tình trạng gây bè, kéo cánh. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong một số cơ quan, đơn vị còn bộc lộ những yếu kém, còn để tình trạng cán bộ lợi dụng chức quyền gây ra những sai phạm chính sách, pháp luật, đặc biệt là vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.

3. Về bài học kinh nghiệm

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với những bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo báo cáo.

Có một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm bài học kinh nghiệm về việc coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về các chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới

Hầu hết các ý kiến nhất trí với 17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực đã nêu trong dự thảo báo cáo.

Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 7,5% là thấp vì trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt 7,95% vì vậy nên tăng chỉ tiêu này cao hơn hoặc ít nhất phải bằng với kết quả đã đạt được là 7,95%.

5. Về phương hướng chung

Các ý kiến đều nhất trí với nội dung phương hướng chung đã nêu trong dự thảo báo cáo, không có ý kiến nào đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung khác.

6. Về các khâu đột phá 

Hầu hết các ý kiến đồng ý với dự thảo báo cáo chính trị theo phương án đó là: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển, trọng tâm là phát triển kinh tế hạ tầng then chốt, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế”.

7. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Đa số ý kiến nhất trí cao với 9 nhiệm vụ giải  pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo. Có một số ý kiến tham gia góp ý cần nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như sau:

Về công tác xây dựng Đảng

Có một số ý kiến đề nghị nhấn mạnh, để công tác xây dựng Đảng đạt chất lượng, hiệu quả thì toàn bộ hệ thống chính trị phải chăm lo công tác tư tưởng, mọi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, không dao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, mong muốn phải phát huy quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Về xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp cụ thể về tạo và bố trí việc làm cho người lao động, đặc biệt là chính sách thu hút các sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp sao cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, vì hiện nay còn rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp không có việc làm.

Về phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ; tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Một số ý kiến đề nghị: Để thực hiện được giải pháp “Đổi mới, tạo chuyển biến, căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo” đề nghị tỉnh cần phải tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường; có kế hoạch chỉ đạo cụ thể về xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, vì nhiều trường đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 1 và tiếp tục được công nhận giữ vững trường đạt chuẩn mức độ 1, nhưng vẫn không có điều kiện để xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2. Đồng thời phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tổ chức các kỳ sát hạch đánh giá giáo viên phải thực chất, khách quan; tạo môi trường làm việc thuận lợi để giáo viên yên tâm giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn tỉnh.

Có các giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ các khu, cụm công nghiệp, các khu vực chăn nuôi.

Về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có ý kiến đề nghị để nâng cao năng lực y tế dự  phòng và khám chữa bệnh của các tuyến y tế địa phương, cần tập trung đẩy mạnh giáo dục y đức cho đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế trong ngành y tế; củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường đầu tư mở rộng hệ thống y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện.

Về xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Có ý kiến đề nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ tới, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa “Cơ cấu và chất lượng đại biểu”; đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cơ sở cần lựa chọn người có trình độ, năng lực, bổ sung người có uy tín trong cộng đồng dân cư.


TM Ban Thường trực
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Văn Ngọc 

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang