Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

Thứ năm, 06/08/2020, 10:11:28
Print + | - Font Size: A
Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

A Font Size: - | +

11-1596683533
Đoàn công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp thăm dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ mới tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

PTĐT - Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh xác định phương châm “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực lãnh đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện 2 khâu đột phá về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh được triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ doanh nghiệp làm ăn có lãi chiếm 85,5%; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. 

Trong nhiệm kỳ vừa  qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối ước đạt 209.065 tỷ đồng, bình quân tăng 18,4%/năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 10.769 tỷ đồng (tăng 23%/năm); lợi nhuận ước đạt 10.410 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho trên 27.000 lao động với mức thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 33% so với đầu nhiệm kỳ). Không chỉ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với tổng kinh phí ủng hộ trên 90,7 tỷ đồng, hiến tặng trên 2.500 đơn vị máu. 

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp luôn được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở coi trọng trên cả ba lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đổi mới phương pháp truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các cơ sở Đảng và đảng viên; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến, hình thức sinh hoạt được đổi mới, ngày càng gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 11 tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, phát triển thêm 1.240 đảng viên, nâng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc lên 88 đơn vị với 4.375 đảng viên. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,7%. 

Phát huy những kết quả đạt được, hướng tới một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, bảo đảm hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng đi vào thực chất, hiệu quả, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo, đồng hành cùng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; thường xuyên định hướng, chỉ đạo để phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể; coi trọng công tác quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”. Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ Khối đã xác định và đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, đó là:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo phù hợp với tổ chức Đảng theo từng loại hình doanh nghiệp; quan tâm xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp trên nguyên tắc hợp tác, đồng thuận; lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, duy trì sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, lấy mục tiêu phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chủ động, kịp thời bắt nhịp với tiến độ hội nhập kinh tế của đất nước hiện nay.


images13254441-1596683601
Các doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV.
- Công nhân Công ty cổ phần CMC kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: NGUYÊN AN


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Khối, góp phần nhận diện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tăng cường đầu tư nguồn lực, các hoạt động liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động nhằm tạo chuỗi sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao, phù hợp với yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; quan tâm xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa công tác xây dựng Đảng Khối doanh nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả; đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp Khối đến cơ sở, đồng thời có giải pháp cụ thể về xây dựng đội ngũ doanh nhân, cán bộ có trình độ quản trị hiện đại và công nhân, lao động có tay nghề cao; định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Thị Thủy 
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang