Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững

Thứ tư, 05/08/2020, 06:05:10
Print + | - Font Size: A
Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững

A Font Size: - | +

tanson-1596497301
Tập trung phát triển các nguồn lực, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, diện mạo huyện miền núi Tân Sơn ngày càng khởi sắc.
- Toàn cảnh khu trung tâm huyện.  


PTĐT - Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tận dụng thời cơ, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Tân Sơn đã phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của toàn dân, năng động sáng tạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra. Quy mô kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển toàn diện cả về năng suất và chất lượng, đời sống nhân dân được nâng lên. Huyện được Chính phủ công nhận ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch.

che-long-coc-tan-son-1596497430Đồi chè Long Cốc xã Long Cốc, huyện Tân Sơn là điểm thu hút nhiều du khách đến với Tân Sơn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của cấp trên để ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; thực hiện các khâu đột phá về phát triển đàn trâu, bò thịt chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; chú trọng, ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 7,51%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 41,4%, công nghiệp-xây dựng chiếm 16,4%, dịch vụ chiếm 42,2%. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 4,13%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/người/năm tăng 9,1 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hằng năm 20,06%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.912 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả. Sau 5 năm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, tổng nguồn vốn được huy động cho  xây dựng NTM đã đạt trên 1.480 tỷ đồng, trong đó phát huy vai trò chủ thể, người dân đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến trên 23 nghìn m2 đất để xây dựng hạ tầng. Đến nay trên địa bàn huyện có 1 xã (Minh Đài), 20 khu dân cư đạt chuẩn NTM; 3 xã cơ bản đạt chuẩn NTM.


cau-ben-gao-tan-son-1596497441

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển vững chắc, quy mô, loại hình trường, lớp phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong huyện; 88,9% trường học đạt chuẩn Quốc gia; chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực ở các bậc học. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, 100% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Đặc biệt, đã huy động nguồn xã hội hóa trên 50 tỷ đồng để xây dựng và mua sắm các trang thiết bị hiện đại cho khu khám chữa bệnh chất lượng cao tại Trung tâm y tế huyện; đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa, thể thao và thông tin được triển khai tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 79,5%; khu dân cư đạt chuẩn văn hóa chiếm 78%; 100% khu dân cư có nhà văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,9%.

giao-duc-tan-son-1596497536

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác quân sự, quốc phòng được chú trọng chỉ đạo, hàng năm huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm; công tác cải cách hành chính có bước chuyển tích cực. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức..., tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị được tăng cường, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đi vào nền nếp. Trong những năm qua đã có 7 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng; 4 tập thể và cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng… Cùng với đó, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự đổi mới và phát huy hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân, sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện.


che-tan-son1-1596497493

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ huyện Tân Sơn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh, hiệu quả, hiệu lực của cả hệ thống chính trị với nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng huyện Tân Sơn phát triển bền vững.

Phạm Thanh Tùng 
TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang