Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thứ hai, 03/08/2020, 06:30:58
Print + | - Font Size: A
Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh

A Font Size: - | +

img7570-1596243116
Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ thị xã Phú Thọ là một trong các Đảng bộ tiêu biểu của tỉnh vinh dự được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019

PTĐT - Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song, bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. 

Có được những thành tích toàn diện trên các lĩnh vực đó, bắt nguồn từ sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự  đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối, chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các nội dung: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 được chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều hình thức phong phú. Các cấp ủy Đảng đã kịp thời cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 28 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; lựa chọn khâu đột phá để cụ thể hóa thành các kế hoạch hằng năm, cả nhiệm kỳ và hướng dẫn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện. 

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tổ chức kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trọng tâm tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt nghị quyết đã có nhiều đổi mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của từng tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. 

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư và các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021. 88-1596243128
Thị xã Phú Thọ đã tích cực chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp.
- Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Phú Hà.


Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời, nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chăm lo củng cố, kiện toàn, bổ sung kịp thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh. 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị đến cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, những kiến nghị, vướng mắc của người dân; động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, việc sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn thị xã. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tôn giáo, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ thị đến cơ sở. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Thị ủy và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân hằng năm.

Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện chức năng quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp đã bám sát nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện đã tập trung vào các nhiệm vụ lớn, quan trọng về phát triển kinh tế -xã hội, về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong hoạt động đã chú trọng hướng về cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo đạt kết quả tốt, hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã…

Trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã  đạt được, Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục: Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Tập trung thực hiện hai khâu đột phá: “Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào công nghiệp, đô thị, dịch vụ” và “Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”. Gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng và thực hiện tốt văn hóa, văn minh đô thị; bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

HÀ TUẤN ANH
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phú Thọ 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang