Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Thứ ba, 01/09/2020, 07:01:18
Print + | - Font Size: A
Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

A Font Size: - | +

tanson-1598918437
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Tân Sơn.

PTĐT - Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, vừa phải tăng cường phòng, chống đại dịch COVID-19, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, đảm bảo nội dung, nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt và hoàn thành trước tiến độ so với kế hoạch đề ra. 

Tiếp nối thành công của Đại hội cấp cơ sở, để đảm bảo chuẩn bị, thực hiện tốt Đại hội cấp trên cơ sở, ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn Đảng bộ huyện Cẩm Khê tiến hành tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội trên diện rộng. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh và sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Đại hội điểm đã thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. Ngay sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đồng thời ban hành Kết luận số 292-KL/TU, ngày 2/7/2020 để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo và dự Đại hội đối với các Đảng bộ địa phương, đơn vị được giao phụ trách.


phuninh-1598918535

Đến ngày 12/8/2020, toàn tỉnh có 18/18 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức xong Đại hội; trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện trình Đại hội, đảm bảo chặt chẽ, có chất lượng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; trong Đại hội đã thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện của cấp trên và cấp triệu tập đại hội. 

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đã coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ; nhân sự được lựa chọn giới thiệu tại Đại hội đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước. Việc bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ở tất cả các Đại hội đều đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, nhân sự trúng cử cấp ủy, ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt với sự tín nhiệm cao; số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy đảm bảo theo quy định. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo phân bổ của tỉnh; việc lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy, thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương được chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc (toàn tỉnh có 16/18 đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương). Việc đổi mới cấp ủy viên được chú trọng và tăng cường, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt cao so với quy định (tuổi trẻ đạt 16,83%, nữ đạt 19,63%), có 15/18 Đảng bộ cấp trên cơ sở có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, trang trí khánh tiết của các Đại hội được coi trọng; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn được đảm bảo.

Đạt được những kết quả nổi bật nêu trên trước hết là do có sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đã ban hành hệ thống văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, nhất quán; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc hướng dẫn kịp thời của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là nhận thức và sự đồng thuận cao của đội ngũ đảng viên. Có thể đánh giá Đại hội Đảng bộ của hai cấp vừa qua không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng mà còn là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.


thanh-son-1598918544
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua kết quả Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội như sau:

Các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là những nội dung mới để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt; sớm cụ thể hóa các văn bản của cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cấp mình; phải linh hoạt, sáng tạo, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, nhất là trong tình huống phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các tiểu ban, tổ giúp việc trong công tác chuẩn bị là nhân tố quyết định bảo đảm cho thành công của Đại hội.

Cấp ủy đương nhiệm phải bám sát thực tiễn, thực sự cầu thị, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; chủ động đổi mới cách làm, đầu tư thời gian, công sức thỏa đáng trong chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số.


lamthao-1598918591

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt thông tin, chú trọng chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy. Đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ của đại biểu dự Đại hội. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội, đảm bảo an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả để Đại hội Đảng bộ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân. 

Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tin tưởng rằng, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, những chỉ tiêu, khâu đột phá trong phát triển KT-XH nhằm xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Văn Khỏe -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang