Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhân lực khơi… nội lực

Thứ hai, 07/09/2020, 09:40:30
Print + | - Font Size: A
Nhân lực khơi… nội lực

Nhân lực khơi… nội lực

A Font Size: - | +

ky-011-1599445682
Đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp để đội ngũ trí thức phát triển, phát huy mạnh mẽ vai trò quan trọng, đóng góp tích cực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước (gọi tắt là Nghị quyết số 27). Đưa nhanh Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kỳ I: Đổi mới tư duy, chú trọng nguồn nhân lực

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức nói riêng, nguồn nhân lực nói chung, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều động thái tích cực, tạo cơ chế vận hành đồng bộ, vừa quan tâm chú trọng, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa tạo môi trường thuận lợi, phát huy tối đa nội lực, sứ mệnh cao cả của lực lượng này trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và dựng xây quê hương, đất nước.

Từ hoạch định các chủ trương, chính sách...

Có thể nói, với tầm nhìn và tư duy chiến lược, Nghị quyết số 27 của Đảng đã giải quyết một cách căn bản, cốt lõi những vấn đề liên quan đến đội ngũ trí thức, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn 2016-2020 là: Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cống hiến; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức đồng thời có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước… 

Ngay sau khi Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã xây dựng Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 23/9/2008 thực hiện Nghị quyết số 27 nhằm cụ thể hóa và hiện thực hóa một cách sáng tạo Nghị quyết của Đảng trên nền tảng, bối cảnh thực tiễn của địa phương, tạo sự chuyển động tích cực trong cả tư duy và hành động. Đồng bộ hóa các chủ trương, chính sách, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 về ban hành quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo, chế độ và quy chế quản lý đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ đến năm 2020; Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 về quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác; HĐND tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết 187 hỗ trợ cho CB,CC,VC đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ về tỉnh công tác... tạo luồng gió mới, kích cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh và kích thích khả năng, nhu cầu nội tại tự học, tự đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đi cùng với đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng bộ trực thuộc cũng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời ban hành các văn bản như Chương trình hành động, kế hoạch chuyên đề, đề ra các giải pháp thực hiện nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở địa phương. Đặc biệt, trong 2 nhiệm kỳ gần đây, với tầm nhìn và định hướng vĩ mô cùng sự đổi mới tư duy khoa học,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII (2010- 2015) và XVIII (2015-2020) đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá chiến lược, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.      

Từ những động thái tích cực kể trên, có thể thấy, việc hoạch định và kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực không chỉ tạo hành lang pháp lý quan trọng, định hướng bước đi theo lộ trình cụ thể với cơ chế vận hành đồng bộ mà còn là yếu tố chủ đạo, trực tiếp tác động, điều chỉnh, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân, thấy rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác này là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH và phát triển kinh tế - xã hội ở chính mỗi địa phương, đơn vị.

...đến đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Như chúng tôi đã đề cập, việc ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách đã tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển, góp phần tạo ra nguồn lực quan trọng và hiệu ứng xã hội tích cực. Đến nay, đội ngũ trí thức được đào tạo đã từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, hòa vào nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh. Để hiện thực hóa chủ trương, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; thực hiện có hiệu quả chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức; đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức; nhất là nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức...

Xin được nêu thêm vài con số để có thể minh chứng cho những điều đã nói ở trên. Chỉ sau 4 năm đầu thực hiện Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác đã có 88 người là sinh viên tốt nghiệp Đại học loại giỏi, cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ tình nguyện về Đất Tổ công tác, mang theo niềm tin, sự kỳ vọng về miền “đất lành chim đậu”. Đến năm 2012, thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo trên cả nước, Phú Thọ có 8 trí thức trẻ được tuyển chọn, tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND tại 8 xã của huyện miền núi Tân Sơn. Qua thực tiễn công tác, các trí thức trẻ đã phát huy được năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 100% trí thức trẻ được kết nạp vào Đảng. Tiếp theo, Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Đề án 500) được triển khai đã tạo điều kiện “trải thảm đỏ” thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh, tạo nguồn cán bộ trẻ cho cơ sở, giúp các địa phương xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách vùng miền, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân bản địa và vùng phụ cận.
Cùng với thực hiện các dự án, đề án, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã tổ chức tôn vinh 213 lượt trí thức tiêu biểu được Nhà nước công nhận học hàm, học vị PGS, TS, Bác sỹ chuyên khoa II. Gần đây nhất, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tôn vinh trí thức KH&CN năm 2020 cho 31 tân Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung ưu tiên bố trí các nguồn lực cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với mức đầu tư bình quân gần 800 tỷ đồng/năm, trong đó đào tạo chiếm 57%, cơ sở vật chất, trang thiết bị chiếm 43%; tổng số học sinh tốt nghiệp ra trường bổ sung thêm vào lực lượng lao động xã hội năm 2020 ước đạt 49,5 nghìn người, trong đó lao động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm trên 30%, riêng Trường Đại học Hùng Vương, tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đạt từ 80%-100%. 

Là huyện miền núi có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Yên Lập lấy phát triển nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đề cập về hướng đi này, đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Nhiều năm trở lại đây, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi phát triển nguồn nhân lực là tiền đề để tăng cường nội lực cho địa phương. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, tỷ lệ đào tạo sau đại học đạt 38,8%, 100% có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên, 100% cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn có trình độ chuyên môn và LLCT từ trung cấp trở lên...

Theo đồng chí Lê Tiến Hưng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, những năm qua, cùng với chính sách thu hút nhân tài, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện song hành giữa tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ cống hiến, phát triển, phát huy được kiến thức, tài năng, năng lực, sở trường trong từng vị trí công tác... với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ này. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CB,CC,VC từng bước được nâng lên, có cơ cấu hợp lý, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh. 

Kỳ II: “Đất gọi chim về” 

Nhóm PV Chính trị - Xã hội 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang