Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đóng góp trí tuệ, tâm huyết để xây dựng và phát triển Phú Thọ

Thứ ba, 27/10/2020, 12:27:45
Print + | - Font Size: A
Đóng góp trí tuệ, tâm huyết để xây dựng và phát triển Phú Thọ

Đóng góp trí tuệ, tâm huyết để xây dựng và phát triển Phú Thọ

A Font Size: - | +

viettri-26-1603426217

PTĐT - Phú Thọ được xác định là trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch; là đầu mối giao thông quan trọng nội vùng, liên vùng. Nhận diện rõ vị thế quan trọng, tỉnh đã và đang kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển bền vững hơn thông qua những đề án, kế hoạch, chương trình mang tính chiến lược. Từ hội trường của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiều giải pháp cụ thể, sát thực, trọng tâm đã được các đại biểu nêu bật nhằm cụ thể hóa mục tiêu kế hoạch 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn.

b-huyen-1603783551
Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đánh giá công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và xây dựng hệ thống chính trị, đưa Phú Thọ vươn lên trong tốp đầu về trình độ phát triển các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Để tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, nắm tình hình nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần tham gia xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng sáng tạo, thiết thực, có chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu quan tâm lãnh đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư và gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có năng lực, đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng trong công tác vận động quần chúng, gương mẫu, tận tâm với công việc, thường xuyên sâu sát gắn bó với Nhân dân. 

truyen1-1603781472
Giai đoạn 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của cả nước nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng trong giai đoạn này là vừa thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong Báo cáo Chính trị trình trước Đại hội đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt bình quân 7,5%/năm. Để thực hiện được các mục tiêu trên, vấn đề mấu chốt, quyết định cho tăng trưởng và phát triển KT-XH bền vững chính là việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển - đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cần tập trung chỉ đạo để đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng gấp 1,5 đến 2 lần giai đoạn 2015- 2020. 

Nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nhiệm kỳ 2020- 2025, 5 giải pháp mà ngành KH&ĐT tập trung là: Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng kết cấu hạ tầng giữa Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực; tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các dự án kết cấu hạ tầng KT-XH trọng điểm. Xây dựng, rà soát, thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo lập môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng nhằm huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc xây dựng “Chính phủ điện tử”. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. 
uyen1-2-1603780623
Công tác đánh giá cán bộ được coi là khâu quan trọng nhất nhưng vẫn là khâu khó và còn hạn chế bởi trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ hiện nay chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Để tạo sự chuyển biến đột phá về công tác cán bộ, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trên cơ sở phát huy vai trò của người đứng đầu. 

Chú trọng yếu tố “đầu vào” trong tuyển dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; thực hiện việc biệt phái cán bộ, công chức giữa một số cơ quan đơn vị, giữa cấp huyện về cấp xã và ngược lại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của các địa phương, đơn vị. 

Trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu, thực sự khách quan, công tâm, gương mẫu và chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng; đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. 

Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là đối với cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ; trong đó sẽ xem xét trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm làm tốt công tác cán bộ tại địa phương, đơn vị mà mình là người đứng đầu. 
a-ngoc-1603783551Những năm qua, ngành Y tế Phú Thọ có sự chuyển đổi căn bản từ tư duy, nhận thức đến hành động; bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị tiên tiến hiện đại, ngành Y tế Phú Thọ đã chủ động ứng dụng, từng bước làm chủ công nghệ thông tin vào tổng thể các hoạt động trong toàn ngành, góp phần tạo nên một diện mạo, phong cách làm việc mới, thông minh, hiện đại và hiệu quả. 

Để giúp ngành Y tế của tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện, tiến tới mục tiêu xây dựng một nền y tế thông minh, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trong tình hình mới, trong quá trình thực hiện, ngành Y tế tiếp tục bám sát, thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của cấp trên về ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; phân công đúng người, đúng việc; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Nghiên cứu, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng một cách đầy đủ, khách quan, khoa học, có bước đi cụ thể phù hợp với tình hình đơn vị; thực hiện thí điểm trước, sau đó đánh giá, xem xét và rút kinh nghiệm mở rộng. Coi trọng yếu tố con người, có chính sách thu hút và đào cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác chuyên sâu về công nghệ thông tin để tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ. Vận dụng chính sách thuê dịch vụ, tránh đầu tư hạ tầng và phần mềm công nghệ thông tin một cách dàn trải; đẩy mạnh công tác truyền thông trên nhiều phương tiện để tạo sự đồng thuận, cùng vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân. 

o-tuong-1603783551
Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả khâu đột phá về phát triển du lịch dịch vụ, huyện Thanh Thủy tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu trên. Trong đó xác định xây dựng huyện Thanh Thủy thành vùng trọng điểm về du lịch, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của tỉnh và cấp Quốc gia. Vì vậy trong thời gian tới, huyện Thanh Thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ về quy hoạch phát triển du lịch, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của huyện theo định hướng: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch vui chơi giải trí, du lịch tâm linh liên kết, hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đến các điểm du lịch có giá trị trên tuyến hành lang kinh tế Hà Nội - Phú Thọ và các tỉnh vùng Tây Bắc...

Tập trung khai thác nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, thương hiệu mạnh, đầu tư quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, phát triển du lịch, dịch vụ đẳng cấp, bền vững. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật nhất là hệ thống giao thông kết nối các khu du lịch. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ du lịch. Xây dựng môi trường du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao và bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện, từng bước xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các điểm du dịch.

Bên cạnh đó, huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch, phát triển du lịch cộng đồng đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, truyền thống của huyện cũng như các sản phẩm nông nghiệp sạch có ứng dụng công nghệ cao mà huyện có tiềm năng, lợi thế. 

a-son-1603787188
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Việt Trì đã huy động 45.086 tỷ đồng cho đầu tư phát triển toàn xã hội; trong đó tổng vốn huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố đạt trên 27.600 tỷ đồng (tăng hơn 27% so với giai đoạn 2010 – 2015). Nhiều dự án kinh tế - xã hội, công trình hạ tầng quan trọng đã được đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị Việt Trì ngày càng hiện đại, văn minh.

Tuy nhiên môi trường đầu tư của thành phố còn nhiều hạn chế, đòi hỏi phải có sự đổi mới, cải thiện toàn diện nhằm phát triển mạnh các thành phần kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để Việt Trì phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020–2025) đã xác định 3 khâu đột phá về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh hiện đại là nhiệm vụ then chốt để tập trung triển khai trong 5 năm tới. Trong đó, tập trung nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp trong hoạt động điều hành, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá. Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, pháp luật. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp. Chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Rà soát quy hoạch chung của thành phố Việt Trì để điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng phát triển và đáp ứng yêu cầu đối với Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đa dạng các hình thức huy động vốn và đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực, đột phá về thu hút vốn đầu tư vào thành phố hướng đến hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đô thị loại I để Việt Trì xứng đáng là đô thị động lực của tỉnh và của vùng. Tăng cường và thường xuyên duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư. 

o-manh-1603790931

Có thể khẳng định chất lượng giáo dục của Phú Thọ trong thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc cả về mũi nhọn và đại trà, tỉnh luôn đứng đầu các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và trong tốp 15 tỉnh, thành dẫn đầu toàn quốc, góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước. Giai đoạn 2020- 2025, để khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục& Đào tạo đã đề ra một số giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của mỗi đơn vị; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, đảm bảo về chất lượng. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển đa dạng hóa các loại hình trường, lớp. Thực hiện đổi mới chương trình; hình thức, phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục; chú trọng việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, chi không đúng quy định; khuyến khích các cơ sở giáo dục và đào tạo hợp tác với các cơ sở đào tạo nước ngoài để nâng cao năng lực quản lý, quản trị nhà trường, phát triển các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục. 
o-xuyen-1603791458
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Thọ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc.

Từ thực tiễn ở thị xã Phú Thọ, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020- 2025, thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng “là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở” và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định của cấp ủy các cấp, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả công việc. Tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân. Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; thực hiện kỷ luật nghiêm minh, kịp thời ngay từ cơ sở đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Nhóm PV

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang