Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Những ý kiến tâm huyết tại Đại hội

Thứ tư, 28/10/2020, 11:17:45
Print + | - Font Size: A
Những ý kiến tâm huyết tại Đại hội

Những ý kiến tâm huyết tại Đại hội

A Font Size: - | +

PTĐT - Từ hội trường của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiều giải pháp cụ thể, sát thực, trọng tâm đã được các đại biểu nêu bật nhằm cụ thể hóa mục tiêu kế hoạch 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn. Trong đó tập trung vào phát triển ngành nông nghiệp gắn với nông thôn mới; phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ…

tam-1603858708
Với xu thế hội nhập và phát triển, thanh thiếu niên có nhiều cơ hội để vươn lên, tuy nhiên ảnh hưởng của mặt trái của kinh tế thị trường một bộ phận thanh thiếu niên có thái độ thờ ơ trước những vấn đề của đất nước, sống thiếu lý tưởng, không có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Để tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ, thay mặt tuổi trẻ trong tỉnh, theo tôi cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động bảo vệ và giữ gìn các giá trị văn hoá vùng Đất Tổ, góp phần tích cực vào việc phát huy sức mạnh tổng hợp. Không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. 

tuan-1603858721

Để khai thác tối đa những tiềm năng lợi thế của tỉnh phát triển nông nghiệp nông thôn, trong thời gian tới ngành Nông nghiệp xác định phương hướng, mục tiêu chung là: “Phát triển nền nông nghiệp đa dạng với nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất Tổ, gắn với cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm”. Trong đó, để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các tiến bộ khoa học, các mô hình sản xuất hiệu quả... tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị và người dân góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng của tỉnh. Tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh ở những địa phương có điều kiện về đất đai để phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn. Phát huy diện tích mặt nước của các hồ chứa, những vùng chiêm trũng để nuôi thủy sản theo hướng bền vững, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm. Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học của rừng. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu sản xuất, trọng tâm là tạo điều kiện thu hút và phát triển các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tăng cường chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến; xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông sản, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng của vùng Đất Tổ. Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong ngành. 

thuy-1603858731

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vân động, thuyết phục tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Các cấp ủy cấp trên thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy với các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí, sắp xếp mô hình các tổ chức Đảng cho phù hợp với quy mô, thực trạng, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là đối với mô hình tổ chức Đảng ở các khu, cụm công nghiệp. Nghiên cứu, sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng.

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Các tổ chức Đảng, đoàn thể cần đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, đem lại lợi ích, góp phần làm cho doanh nghiệp ổn định, phát triển.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, tăng cường thực hiện chế độ chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

tung-1603875047Tân Sơn là huyện miền núi được thành lập năm 2007, là một trong 61 huyện nghèo nhất của cả nước được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Sơn đã khắc phục khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Với những kết quả đạt được, huyện Tân Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018, hoàn thành trước 02 năm so với kế hoạch. Kết quả ấn tượng này giúp đồng bào các dân tộc huyện Tân Sơn củng cố niềm tin sâu sắc vào sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội, giúp đồng bào tự tin, nỗ lực vươn lên.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ huyện Tân Sơn xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nhiều giải pháp nhằm phát triển bền vững huyện Tân Sơn sau khi thoát khỏi huyện nghèo: Chú trọng cơ cấu lại sản xuất nông lâm nghiệp trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương theo hướng mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng then chốt, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ trực tiếp cho sản xuất lớn như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện năng... Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đời sống nhân dân. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sự năng động trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo trên địa bàn.

lam-1603875079Trước khi sáp nhập, huyện Hạ Hòa có 33 đơn vị hành chính cấp xã và 294 khu dân cư, là địa phương có số lượng đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp và số lượng cán bộ, công chức dôi dư nhiều nhất tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, việc triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện đã thành công trên mọi phương diện án. Kết quả đã sáp nhập 19 ĐVHC cấp xã để thành lập 6 xã mới, giảm 13 xã; sáp nhập 216 khu dân cư, còn 180 khu, giảm 114 khu; toàn huyện giảm được 80 cán bộ, công chức và 583 người hoạt động không chuyên trách. Sau sáp nhập, các ĐVHC mới đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy hành chính, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, huyện Hạ Hòa đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm, đó là: Phải chủ động trong xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, khoa học, xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện, nhiệm vụ của các cơ quan, bộ phận, cá nhân và phát huy được trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, vận động phải được đặc biệt chú trọng và đi trước một bước; nội dung, hình thức tuyên truyền phải phản ánh trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ, tạo được sự thông suốt về tư tưởng, nhận thức, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền; tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng phương án, Đề án phải đảm bảo tính khoa học, khách quan; nội dung Đề án phải xác lập được hệ thống quan điểm, nguyên tắc; các giải pháp thực hiện đúng với quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất; sớm nhận diện được những thuận lợi, khó khăn; giải quyết kịp thời chế độ chính sách và những phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở để tạo sự yên tâm, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

giang-1603875103Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liên tục trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh vinh dự được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức, Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” thời kỳ đổi mới. 

Để chủ động trong công tác tham mưu, bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe doạ đến ANTT để kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp xử lý; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Phối hợp, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp liên quan ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện, mục tiêu quan trọng, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn; tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự; tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tệ nạn cờ bạc, ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; không để tội phạm hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, gần dân, xứng đáng là lực lượng thực thi pháp luật trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…

hung-1603875137
Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định "Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới" là một trong hai nhiệm vụ trọng điểm, từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn tới huyện Yên Lập tập trung thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch cần phải đi trước một bước làm cơ sở để đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, trong đó chú trọng huy động các nguồn đóng góp của Nhân dân, của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng. Ưu tiên nâng tỷ trọng vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đảm bảo chất lượng đầu tư và phát huy hiệu quả các công trình, dự án kết cấu hạ tầng sau đầu tư. Bố trí nguồn kinh phí hợp lý từ ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo dưỡng công trình sau đầu tư, đặc biệt chú trọng phát huy sự tham gia quản lý, giám sát của cộng đồng dân cư, nhất là đối với các công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới gắn trực tiếp với đời sống dân sinh.

thuy-1603875163
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Tam Nông đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, tích cực, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra; trong đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trọng tâm là xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng và điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, huyện Tam Nông xác định tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông, nhất là giao thông kết nối giữa các khu cụm công nghiệp của huyện với mạng lưới giao thông của tỉnh và Quốc gia.  

Ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo hình thức phù hợp. Tập trung vận động, thu hút một số doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử... để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, từ đó tạo động lực và tác động lan tỏa, lôi cuốn các doanh nghiệp khác vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Chủ động phối hợp với ngành điện để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống truyền tải và phân phối điện trong huyện, đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của Nhân dân; nâng cấp hệ thống phân phối điện ở thị trấn và khu vực nông thôn, đảm bảo an toàn và hiệu quả, giảm tổn thất điện năng. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí...; phát triển chợ tại nông thôn và tại các trọng điểm kinh tế của huyện.

quang-1603875180
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu về quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT); trong giai đoạn tới toàn ngành TN&MT đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác quản lý TN&MT để tạo nguồn lực phát triển bền vững, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý về đất đai như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý về đất đai. Thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đấu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án nhằm tăng thu ngân sách từ đất. Tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch thăm dò, khác thác và chế biến khoáng sản; đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, đề xuất biện pháp ngăn chặn, xử lý khai thác trái phép. Xây dựng và triển khai quy hoạch BVMT tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong nội dung quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường khi tiếp nhận các dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh khi quyết định chủ trương đầu tư. Tăng cường công tác cải cách hành hành chính, thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hành chính, rà soát, nâng số lượng thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực TN&MT. Đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đặc biệt là vụ việc tồn đọng kéo dài về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường. Kịp thời phát hiện, xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực TN&MT. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TN&MT cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và quần chúng nhân dân.
anh-1603880959Là huyện miền núi có điều kiện thuận lợi để phát triển nông lâm nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo mở rộng diện tích trồng lúa đặc sản, lúa chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu chè; từng bước hình thành vùng sản xuất chè an toàn, gắn sản xuất với chế biến chè xanh; chuyển diện tích kém hiệu quả sang trồng cây bưởi nhằm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập cho người dân. 

Từ thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp của huyện nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Thanh Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Huyện tập trung tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị và người dân để góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững, nền tảng là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất nông nghiệp theo tiềm năng, thế mạnh; nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm địa phương. Khuyến khích mở rộng diện tích lúa chất lượng cao hàng năm. Tận dụng tối đa diện tích đất nông nghiệp hiện có, đặc biệt là diện tích lúa 1 vụ cao hạn; diện tích trồng cây lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp kém hiệu quả chuyển đổi sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Duy trì ổn định diện tích chè, trồng thay thế các giống chè mới chất lượng cao, từng bước xây dựng thương hiệu chè xanh Thanh Sơn. Rà soát và phấn đấu trồng mới trên 500ha bưởi, từng bước xây dựng thương hiệu Bưởi Thanh Sơn.

Tăng cường công tác phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng, đặc biệt quan tâm chỉ đạo trồng cây gỗ lớn. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

hung-cam-khe-1603880989

Thực tiễn những năm qua cho thấy, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phải tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Hiện nay, Đảng bộ huyện Cẩm Khê có 8.620 đảng viên, sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện Cẩm Khê lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương với 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Khê nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố, tổ chức cơ sở Đảng, trước hết phải xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, muốn vậy cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng ở cơ sở, tăng cường giáo dục lý luận chính trị để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, cán bộ chủ chốt, bí thư cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thật sử tiêu biểu, có khả năng tập hợp và là trung tâm đoàn kết nội bộ Đảng và giữa Đảng với nhân dân; làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ để đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, làm cơ sở cho sự đồng thuận trong nhân dân; thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị vì lợi ích chung của Đảng, của nhân dân làm thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, chất lượng lãnh đạo của cấp uỷ và là tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

o-dai-1603881001

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán, quan điểm mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, nhân dân các dân tộc anh em trong cả nước trong đó có đông đảo lực lượng Cựu chiến binh đã đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hội nhập, phát triển trong giai đoạn hiện nay, Hội CCB tỉnh cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, góp phần không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể sao cho mọi người dân đều có thể tiếp nhận và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  Đặc biệt, ở vùng dân tộc thiểu số, Hội CCB phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phát huy tốt hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, coi trọng vai trò già làng, trưởng bản, những người có uy tín ở cộng đồng trong công tác vận động quần chúng. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, không tạo ta những kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo và làm mất định hướng chính trị - xã hội.

o-quang-1603881017
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Phú Thọ cần tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới nội dung, tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. Trong đó cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị Khoá X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên Công đoàn; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, làm sâu sắc thêm nhận thức về giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về Đảng, về tổ chức Công đoàn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Đổi mới căn bản hoạt động chăm lo theo hướng tập trung cho Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động. Phát động các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu.

o-thuy-1603891727
Phú Thọ là vùng đất cội nguồn dân tộc, nơi các Vua Hùng dựng nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ đậm đặc các di sản văn hóa truyền thống. Thời gian qua, Phú Thọ cũng là một trong số các địa phương làm rất tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống và nhận được sự đánh giá, ghi nhận của các tổ chức quốc tế, của Trung ương và các tỉnh bạn. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa trên quê hương Đất Tổ cần thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan liên quan, đặc biệt là cộng đồng về vai trò của di sản văn hóa. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý văn hóa nói chung và bảo tồn di sản văn hóa nói riêng. Tập trung đầu tư có trọng điểm cho hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi những di tích quan trọng - không gian văn hóa gắn với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa quốc gia… Thường xuyên hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về di sản văn hóa, đấu tranh ngăn chặn vi phạm; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản; khuyến khích các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đóng góp kinh phí để tu bổ di tích, hiến tặng hiện vật cho bảo tàng nhà nước, tổ chức các hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể. 

Bên cạnh đó, cần giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; xây dựng và ban hành cơ chế chính sách cho bảo tồn di sản gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo chi ngân sách cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đồng thời, có những giải pháp nâng cao nhận thức và góp phần tăng cường trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản. 

loan-1603881048

Xác định xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong nhiệm kỳ vừa qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh giầu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đặt ra cho các cấp Hội phụ nữ những quyết tâm mới. Hội Phụ nữ tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật và kiến thức pháp luật cho chị em phụ nữ. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 2025; chiến lược phát triển tổ chức Hội và thực tiễn yêu cầu phong trào của địa phương để xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoạt động của Hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. 

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở; lấy các chi, tổ hội phụ nữ làm trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm, chăm lo đến công tác cán bộ, phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với phụ nữ như: Việc làm, đời sống, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo. Thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tích cực tổ chức giám sát độc lập; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ. Kịp thời phát hiện và lên tiếng đối với các vụ việc vi phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Tích cực vận động phụ nữ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhóm PV

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang