Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Một số ý kiến về chủ đề; tầm nhìn và định hướng phát triển

Thứ ba, 03/11/2020, 08:17:49
Print + | - Font Size: A

PTĐT - “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Các ý kiến đều cho rằng Chủ đề Đại hội XIII đã kế thừa 5 thành tố trong Chủ đề Đại hội XII. So với Chủ đề Đại hội XII, Chủ đề Đại hội XIII chỉ giữ nguyên thành tố về bảo vệ Tổ quốc, các thành tố còn lại đều được bổ sung, phát triển, trong đó thành tố mục tiêu xác định đến giữa thế kỷ XXI, như vậy là phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên nên thêm cụm từ “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” vào trước cụm từ “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” để thành Chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, sẽ phù hợp với nội dung trong tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”. 

- Hầu hết các ý kiến đồng ý với dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới, những thuận lợi, thời cơ, đan xen với những khó khăn, thách thức và yêu cầu mới đặt ra. 

- Có ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh hơn nữa nguy cơ an ninh phi truyền thống (thiên tai, dịch bệnh,...) đã, đang và sẽ là những nhân tố khó lường, tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam vào phần dự báo tình tình trong nước.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung “Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cách mạng công nghiệp 4.0” vào phần dự báo tình hình thế giới.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “khó lường” vào sau cụm từ “tiếp tục diễn biến phức tạp” để được câu “Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường” (trang 26 dòng 2 từ trên xuống).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “tiếp tục phát triển năng động” vào sau cụm từ “trong đó Đông Nam Á” để được câu “trong đó Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng” (trang 26, dòng thứ 4, từ trên xuống).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “toàn dân, toàn quân” vào sau cụm từ “toàn Đảng” để được câu “...đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải có quyết tâm chính trị cao” (trang 27, dòng 4 từ trên xuống).

- Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với 5 quan điểm chỉ đạo mà Trung ương đưa ra, vì sát với tình hình thực tế hiện nay và đảm bảo tính lâu dài. 

(Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang