Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Thứ bảy, 13/02/2021, 08:23:07
Print + | - Font Size: A
Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

A Font Size: - | +

pt3-1612586214
Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dạy nghề gắn với việc làm tại huyện Phù Ninh.

PTĐT - Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là điều kiện tiên quyết đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đó, thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời  để các cấp triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng.


pt2-1612586250
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Ngọc Quan (huyện Đoan Hùng) sau kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Hoàng Quý

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp được cán bộ, đảng viên đánh giá cao; vừa nâng cao chất lượng báo cáo viên, vừa tiết kiệm thời gian và kinh phí đối với cơ sở. Việc đổi mới hình thức, nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng đã tạo sự hấp dẫn, từng bước khắc phục được sự khô cứng, chiếu lệ, hình thức. Công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Do vậy, đã có 100% các cơ sở Đảng tổ chức học tập; trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong từng chỉ thị, nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và thường xuyên, lâu dài; rõ lộ trình, trách nhiệm thực hiện; rõ nguồn lực bảo đảm, chế độ kiểm tra, đánh giá; có tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt. Hàng năm, các cấp ủy tổ chức kiểm điểm, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đi đôi với học tập, quán triệt, công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đưa tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh. pt-1612586232
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Anh Thơ

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, chất lượng học tập, quán triệt vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; coi nhẹ việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tham gia học tập; một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ học tập chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Một số cấp ủy cơ sở khi xây dựng chương trình hành động còn chung chung, hình thức, sao chép của cấp trên; chưa chú trọng khảo sát, đánh giá tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Năng lực, phương pháp trình bày của một số báo cáo viên, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế. Cơ sở vật chất phục vụ cho học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số xã, phường, thị trấn còn khó khăn, chưa đảm bảo yêu cầu... 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, đặc biệt là việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trước hết, đề cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, yêu cầu Bí thư cấp ủy phải là người chủ trì, chỉ đạo hội nghị quán triệt và trực tiếp triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là đối với những chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, nghị quyết của Đảng bộ cấp mình, tránh tình trạng “khoán trắng” cho Ban Tuyên giáo các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo Kết luận 169-TB/TW, ngày 02/8/2008 của Bộ Chính trị khóa X, phát huy tính năng động, sáng tạo hơn cho các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng. 

Hai là, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng để phù hợp với từng nội dung. Căn cứ từng nội dung chỉ thị, nghị quyết để sử dụng hiệu quả hình thức học tập truyền thống, truyền hình trực tuyến hay truyền hình trực tiếp. Đối với những nghị quyết có liên quan đến vấn đề quan trọng, nhạy cảm thì tổ chức học bằng hình thức truyền thống, còn lại là tổ chức học tập theo hình thức trực tuyến hoặc qua truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Việc đa dạng, linh hoạt các hình thức học tập vừa đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, cập nhật, được triển khai đồng loạt trong Đảng bộ tỉnh, vừa đảm bảo chất lượng, phù hợp từng đối tượng.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong chỉ đạo, lãnh đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham mưu, triển khai có chất lượng kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết của các cấp ủy; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tài liệu, báo cáo viên để đảm bảo việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp sư phạm và có khả năng truyền đạt tốt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, nâng cao chất lượng các bước học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương và hội nghị cấp ủy cấp trên tới cấp ủy viên hoặc mở rộng tới cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị nhằm định hướng tư tưởng, xác minh những việc cần làm ngay cho cấp ủy cấp dưới. Căn cứ yêu cầu của cấp ủy cấp trên và thực tế để xây dựng kế hoạch hoặc hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tổ chức xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát thực, khả thi. Chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kiểm tra, báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, trong đó, chú trọng kiểm tra việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; nhận thức và chuyển biến của cán bộ, đảng viên; chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị sau khi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Năm là, đổi mới công tác quản lý học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, đảng viên; đổi mới cơ chế chính sách, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy cần quy định việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí để phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; động viên, khen thưởng kịp thời các chi, Đảng bộ có cách làm hay, hiệu quả; đồng thời, góp ý, phê bình, nhắc nhở các chi, Đảng bộ, cấp ủy làm chưa tốt, làm lướt, hình thức. Đối với cán bộ, đảng viên cần xác định rõ việc học tập, nghiên cứu và tiên phong trong tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của bản thân. 


Vi Mạnh Hùng
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang