Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận chống những quan điểm thù địch, sai trái, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Nhân dân

Thứ ba, 09/02/2021, 11:12:06
Print + | - Font Size: A
Tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận chống những quan điểm thù địch, sai trái, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Nhân dân

Tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận chống những quan điểm thù địch, sai trái, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Nhân dân

A Font Size: - | +

PTĐT - Tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng đối với toàn xã hội đang là yêu cầu cơ bản, cấp bách trong điều kiện hiện nay.

Có thể khẳng định chưa lúc nào như lúc này các thế lực thù địch, phản động lại cấu kết với nhau hoạt động chống phá Chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng một cách quyết liệt và độc địa như vậy. Chúng lợi dụng mọi thủ đoạn, mọi phương tiện đặc biệt là thông qua các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, kích động quần chúng Nhân dân chống lại Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hòng làm mất ổn định chính trị tại các cơ sở, luận điệu chính của chúng thường rêu rao là: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, từ đó xuyên tạc, phủ nhận những giá trị cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; họ cho rằng ngày nay xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập thế giới không có chỗ đứng cho những vấn đề như “Đấu tranh giai cấp”, “Đấu tranh hệ tư tưởng” mà cần phải “Hòa đồng hệ tư tưởng”.

Phải khẳng định ngay rằng đó là những luận điệu hoàn toàn bịp bợm, lừa dối vì ngày nay xu hướng hợp tác trong toàn cầu hóa không loại trừ đấu tranh về lợi ích giữa các giai cấp, các quốc gia dân tộc. Thậm chí nó còn làm trầm trọng hơn nhiều mâu thuẫn trong xã hội hiện đại và chính trong cuộc đấu tranh giai cấp, trong đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt hiện nay thì không thể có quá trình “Phi hệ tư tưởng hóa” mà ngược lại thậm chí cuộc đấu tranh ấy còn gay go, quyết liệt, nóng bỏng hơn.

Thực tế vừa qua các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta trên mọi lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội… Họ triệt để lợi dụng ưu thế về vốn, khoa học, công nghệ…để thực hành cuộc đấu tranh hệ tư tưởng.

Cần khẳng định ngay rằng mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khát vọng, là mục tiêu chính đáng của Nhân dân ta, dân tộc ta đồng thời cũng là mục tiêu chủ yếu, xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới đang từng bước được hiện thực hóa trong cuộc sống của Nhân dân ta hiện nay. Mục tiêu cơ bản của các thế lực phản động theo đuổi hiện nay là tìm mọi cách bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ và làm suy yếu cuộc đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta; gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhân dân, từng bước làm phai nhạt lòng tin của Nhân dân với Đảng, đặc biệt làm chệch hướng mục tiêu, lý tưởng của thế hệ trẻ.

Để nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân cần không ngừng học tập, nâng cao nhận thức lý luận về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng đó, cảnh giác cao với các luận điệu lừa bịp, xuyên tạc, kích động của chúng để chủ động đấu tranh kiên quyết và phản bác các tư tưởng quan điểm sai trái, thù địch, không a dua, mắc mưu, tiếp tay, không để những luận điệu đó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên, phải nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ngay tại cơ sở để tuyên truyền, giáo dục, định hướng kịp thời cho quần chúng Nhân dân, làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng, lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần sâu sắc đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Chỉ có như vậy chúng ta mới giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh về chính trị tư tưởng với các thế lực thù định, phản động hiện nay.

Phạm Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang