Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lan tỏa nhanh tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 18/03/2021, 07:40:00
Print + | - Font Size: A
Lan tỏa nhanh tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Lan tỏa nhanh tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

A Font Size: - | +

xay-dung-dang-2-1616028102
Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

PTĐT - Hơn một tháng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Nghị quyết Đại hội Đảng tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Để lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội, ngay từ bây giờ, các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa những đường lối, chủ trương quyết sách lớn được vạch ra, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII đi vào thực tiễn cuộc sống. 

Đại hội XIII của Đảng đã vạch định tầm nhìn, định hướng tương lai cho cả dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng thời truyền cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa nước ta phát triển lên tầm cao mới khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Là một trong số 24 đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Với định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 một cách cụ thể cho thấy Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hướng đi của cả một chặng đường đã được xác định, ngay từ quý đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng từ Trung ương tới địa phương cần có những hành động thiết thực để sớm lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng sự chỉ đạo thông suốt, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.


xay-dung-dang-3-1616028112
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Hơn một tháng sau kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày  8,9/3 để bàn về Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của Đại hội; chuẩn bị ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc cùng một số nội dung quan trọng khác. Bộ Chính trị cũng đã thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; tiến hành phân công một bước các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan Trung ương; đồng thời tích cực chuẩn bị giới thiệu nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bàn việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cũng tại hội nghị, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội - những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việc Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung rất cao.

 Đề cập tới chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc xác định nội dung chương trình cần bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần tập trung quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại... đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ chủ động ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng các đề án, chỉ thị… để gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với việc thực hiện 17 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp cụ thể và khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tỉnh ủy chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ cơ sở phát động phong trào thi đua yêu nước để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Với sự chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ lan tỏa, sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa đất nước phát triển phồn vinh.

Lê Thương 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang