Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Đảng viên người Cao Lan phát huy vai trò đầu tàu - gương mẫu

PTO- Huyện Đoan Hùng là "trung tâm" sinh tụ của đồng bào Cao Lan (Sán Chay) từ nhiều đời nay với 6 xã có người Cao Lan sinh sống là...