Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Hỗ trợ định canh, định cư bình quân 15 triệu đồng/hộ

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế...

TIN BÀI KHÁC
Chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

21/12/2016

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội...

5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020

11/11/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020.

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

09/11/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Bảo vệ, phát triển rừng sản xuất

08/11/2016

Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng sản xuất bao gồm...

Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số

07/11/2016

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa 53 dân tộc thiểu số Việt Nam...

Hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi

03/11/2016

Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo...

Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa

30/10/2016

Thách thức đối với mỗi quốc gia là xây dựng một xã hội học tập và bảo đảm cho công dân của mình được trang bị kiến thức, kĩ năng và trình độ tay nghề...

Quản lý tài chính thực hiện hỗ trợ công nghệ phát triển KTXH nông thôn, miền núi

18/10/2016

"Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025".