Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Quản lý tài chính thực hiện hỗ trợ công nghệ phát triển KTXH nông thôn, miền núi

Thứ ba, 18/10/2016, 05:27 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư h­ướng dẫn quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”.

 

Ảnh minh họa

 

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương bố trí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình do trung ương thực hiện, bao gồm: Các dự án thuộc Chương trình do trung ương trực tiếp quản lý, các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình.

Đồng thời hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án được uỷ quyền địa phương quản lý theo nguyên tắc sau: Đối với các địa phương ngân sách khó khăn, chưa tự cân đối, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương tối đa 50% mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện dự án.

Đối với các địa phương còn lại bố trí 100% từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện dự án.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định mới về tỷ lệ hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương có ngân sách khó khăn, mức hỗ trợ quy định tại Thông tư sẽ được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các dự án được ủy quyền cho địa phương quản lý, các dự án do trung ương trực tiếp quản lý và chi quản lý chung thực hiện dự án tại địa phương; thực hiện các dự án của địa phương có quy mô nhỏ, không có tính chất tác động liên vùng.

Nguồn kinh phí khác, gồm: Kinh phí của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án thuộc Chương trình và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Nội dung chi và định mức chi ngân sách thực hiện Chương trình

Dự thảo nêu rõ, ngân sách thực hiện Chương trình được sử dụng để chi phí mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu thực hiện dự án; Chi mua máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp và có tính quyết định đến công nghệ chuyển giao của dự án.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% chi phí cho các nội dung trên để thực hiện các dự án trên địa bàn có điều kiện khó khăn theo quy định tại: Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016; Quyết định 12/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg và Quyết định 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các dự án tại vùng dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho các nội dung trên để thực hiện dự án tại các khu vực còn lại.

Ngoài ra, chi công lao động thực hiện nhiệm vụ bao gồm: Công lao động của cán bộ hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; công lao động của chủ nhiệm dự án và cán bộ kỹ thuật tiếp nhận, triển khai công nghệ; công lao động phổ thông; công lao động của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thường xuyên để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ theo quy định

Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ và cán bộ kỹ thuật trực tiếp tiếp nhận công nghệ chuyển giao của dự án; đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho nông dân và các cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp ở địa phương…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Theo Chính phủ

 

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security