Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

22/05/2018

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

PTĐT - Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu vói người Việt Nam yêu nước.

Phía sau cái mác tự xưng là “tư tưởng cấp tiến”

10/05/2018

Phía sau cái mác tự xưng là “tư tưởng cấp tiến”

PTĐT - Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra, rất nhiều đối tượng tự xưng là “cấp tiến”, “nhà đấu tranh”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà báo độc lập”...

Quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin cần có chừng mực

20/04/2018

Quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin cần có chừng mực

PTĐT-Quyền tự do ngôn luận, báo chí và quyền tiếp cận thông tin là một quyền cơ bản, quan trọng của cá nhân được quy định trong nhiều công ước quốc tế về quyền con người (QCN) và đã được quy định trong các Hiến pháp Việt Nam...

Chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là nhiệm vụ cấp bách

19/04/2018

Chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là nhiệm vụ cấp bách

PTĐT-“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh...

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

13/10/2017

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

PTĐT- Thời gian gần đây, đã có rất nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị kỷ luật và gần đây nhất là Hội nghị BCH Trung ương 6 đã quyết định kỷ luật ...

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám – Biểu tượng của ý chí, tình yêu Tổ quốc dành cho thế hệ trẻ

12/09/2017

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám – Biểu tượng của ý chí, tình yêu Tổ quốc dành cho thế hệ trẻ

PTĐT- Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội, có rất nhiều quan điểm khác nhau về một sự kiện...

Nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ lý tưởng của Đảng cho thanh niên

30/08/2017

Nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ lý tưởng của Đảng cho thanh niên

PTĐT- Khoa học và công nghệ thông tin ngày nay đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, nó thực sự đã góp phần tích cực làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội...

Mục tiêu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là có thật và tất yếu

10/08/2017

Mục tiêu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là có thật và tất yếu

PTĐT- Lâu nay vẫn đâu đó tồn tại luận điểm Đảng Cộng sản không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công với những suy diễn chủ quan...