Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 40

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 41

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 42
Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/templates/web/event/EventDetail.tpl.php on line 16
Khắc phục những “khoảng trống” !

17/04/2019

Khắc phục những “khoảng trống” !

PTĐT - Kết quả thực hiện việc “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018”...

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước

25/10/2018

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước

PTĐT - Trong chính sách kinh tế của Đảng ta thời kỳ đổi mới có nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, phát triển. Đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhà nước, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước...

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Hướng tới thực chất, không chạy theo thành tích

24/10/2018

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Hướng tới thực chất, không chạy theo thành tích

PTĐT - Để đánh giá thực chất tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), nhiều chi, đảng bộ đã vận dụng linh hoạt và bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình địa phương trong đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng...

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Hướng tới thực chất, không chạy theo thành tích

23/10/2018

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Hướng tới thực chất, không chạy theo thành tích

PTĐT - Theo Hướng dẫn số 27 về “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm” của Ban Tổ chức Trung ương, tiêu chí đánh giá, phân loại đảng bộ, chi bộ được bổ sung một số điểm mới...

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Hướng tới thực chất, không chạy theo thành tích

22/10/2018

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng: Hướng tới thực chất, không chạy theo thành tích

PTĐT - Là một trong 10 địa phương có số lượng đảng viên đông nhất cả nước, Phú Thọ hiện có 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 786 cơ sở Đảng (CSĐ) và 103 nghìn đảng viên. Hàng năm, các CSĐ đều đăng ký chỉ tiêu, tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng...

“Nhất thể hóa” - từ chủ trương đến hiện thực

17/10/2018

“Nhất thể hóa” - từ chủ trương đến hiện thực

PTĐT - Thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 26/3/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

15/10/2018

 Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

PTĐT - Với lợi thế về sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo…, sau khi được giác ngộ lý tưởng, nhiều thanh niên đã từng bước khẳng định mình, trở thành những chiến sỹ xung kích...

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

12/10/2018

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

PTĐT - Mặc dù còn có tình trạng thanh niên miền núi, thanh niên đồng bào DTTS, thanh niên đang làm việc tại các KCN, thanh niên là học sinh - sinh viên có những hiểu biết mơ hồ về Đảng...