Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1940 * 3/2020)
Chặng đường 80 năm vinh quang  của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

2 ngày, 23 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang  của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Về công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã kịp thời triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; đổi mới theo hướng coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

3 ngày, 1 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Công tác dân số và phát triển được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 91%. Công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em được triển khai có hiệu quả...

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

4 ngày, 1 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Các ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện, từng bước khai thác được lợi thế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

5 ngày, 23 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Từ sau đại thắng Mùa xuân năm 1975 và nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ...

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

6 ngày, 24 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

14/02/2020

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban cán sự tỉnh đã phân công các ủy viên phụ trách từng địa bàn để phát triển cơ sở, phát triển tổ chức Mặt trận, các đoàn thể phản đế và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh

13/02/2020

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh

Phong trào cách mạng theo đường lối của Đảng bắt đầu xuất hiện ở Phú Thọ từ thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939) như một số báo chí công khai của Đảng

Trường Chính trị tỉnh: Tọa đàm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh 

12/02/2020

Trường Chính trị tỉnh: Tọa đàm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh 

PTĐT - Ngày 12/2, Trường Chính trị tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1940 * 3/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 * 3/2/2020).