Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025
Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

4 ngày, 19 giờ trước

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

PTĐT - Qua nghiên cứu, với quan điểm cá nhân, tôi xin tham gia làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, mà dự thảo báo cáo đã đề cập. Cụ thể: Về những thành tựu đã đạt được.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

03/07/2020

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

PTĐT - Về các chỉ tiêu chủ yếu đề nghị bổ sung chỉ tiêu về kinh tế, cụ thể như sau: Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm tới (giai đoạn 2020-2025); diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025.

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

02/07/2020

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

PTĐT - Tôi đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát do Đại hội XVIII đã đề ra là: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du...

Cẩm Khê có 108 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

01/07/2020

Cẩm Khê có 108 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

PTĐT - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

01/07/2020

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

30/06/2020

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

PTĐT - Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, lãnh đạo quân và dân ta làm được rất nhiều việc trọng đại. Nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020...

Đa số ý kiến thống nhất lựa chọn chủ đề Đại hội

29/06/2020

Đa số ý kiến thống nhất lựa chọn chủ đề Đại hội

PTĐT - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp của các vị Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau đây là tổng hợp một số nội dung tham gia đóng góp ý kiến.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

26/06/2020

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

PTĐT - Ngày 26/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện ...