Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 40

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 41

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 42
Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/templates/web/event/EventDetail.tpl.php on line 16
Góp ý vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 202

10/11/2020

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 202

PTĐT - Về đánh giá bối cảnh trong nước, quốc tế trước và sau Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo đánh giá đúng và sát tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị cần phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực...

Góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới

09/11/2020

Góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới

PTĐT - Về thành tựu: Tôi đồng nhất với dự thảo song cần nêu rõ thêm thành tựu trong hội nhập kinh tế: Chúng ta đã phát triển sâu rộng, mạnh mẽ ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực và vào cuộc với nhiều hoạt động mới, phương thức mới, từ đó góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. 

Góp ý vào Dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

06/11/2020

Góp ý vào Dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

PTĐT - Phải khẳng định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được thực hiện rất tốt, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Góp ý vào các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong Dự thảo thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030

05/11/2020

Góp ý vào các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong Dự thảo thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030

PTĐT - Tôi hoàn toàn đồng tình với Dự thảo báo cáo và 10 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, tạo động lực cho phát triển KT-XH nước ta trong thời gian tới.

Đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước qua 35 năm đổi mới

04/11/2020

Đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước qua 35 năm đổi mới

PTĐT - Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã đánh giá hết sức sâu sắc về những thời cơ, thuận lợi; những khó khăn, thách thức tác động đến đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.

Một số ý kiến về chủ đề; tầm nhìn và định hướng phát triển

03/11/2020

Một số ý kiến về chủ đề; tầm nhìn và định hướng phát triển

PTĐT - “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

26/10/2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

23/10/2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025