Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ NHẤT
Bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng

10/12/2021

(baophutho.vn) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

17/11/2021

(baophutho.vn) - Những năm qua các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, giúp cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng...

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất

28/10/2021

​ (baophutho.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 29/ KH- TU về kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ.